Skip to main content

Privacy Statement

IDTV Film & Video Productions B.V. (hierna “IDTV”) hecht veel waarde aan een zorgvuldige behandeling en beveiliging van jouw persoonsgegevens. In ons Privacy Statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelen wij volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt onder andere met zich mee dat wij ons inspannen om de gegevens vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor doeleinden zoals omschreven in dit Privacy Statement. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd. Ook geven wij de persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt.

Hieronder kun je meer lezen over welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we dit doen en uiteraard hoe we ervoor zorgen dat jouw privacy wordt beschermd.

1. Soorten gegevens

De volgende gegevens kunnen wij onder meer gebruiken voor in dit Privacy Statement genoemde doelen (zie 2: Doeleinden verwerking):

Basis gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Contactgegevens zoals (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum en leeftijd;
 • Deelnemersovereenkomsten en overige contracten;
 • Geslacht.

Aanvullende specifieke productie gegevens:

 • Betalingsgegevens zoals bankrekeningnummer en factuuradres;
 • Gegevens omtrent werk zoals werkgever, functie en inkomen;
 • Media (foto-, video en audio fragmenten);
 • Biografische gegevens;
 • Overige gegevens die van belang zijn voor de selectie of deelname aan onze producties (zie ook: Privacy Statement Aanmelding en Casting Programma’s).

Het is niet zo dat alle bovenstaande gegevens van jou worden verwerkt. Alleen wanneer wij de gegevens nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt maken wij gebruik van jouw gegevens (zie: 2. Doeleinden verwerking). Ook is het zo dat we niet voor elke productie alle hierboven genoemde ‘aanvullende specifieke productie gegevens’ verzamelen. Dit is telkens afhankelijk van de specifieke productie. Het is dus mogelijk dat wij maar een aantal van de bovengenoemde gegevens verzamelen. Wij zullen nooit meer gegevens verzamelen dan nodig.

Wij zullen geen bijzondere gegevens, zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid verwerken. Wanneer er in ons beeldmateriaal toch een van de bovenstaande gegevens voorkomt zal het gebruik of afleiden van deze gegevens niet de doelstelling zijn. Indien wij voor een productie deze gegevens tóch nodig hebben zullen wij dit enkel op basis van jouw toestemming verwerken.

2. Doeleinden verwerking

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • In het kader van het ontwikkelen en/of produceren van één van onze producties;
 • Omdat je wilt dat wij jou gegevens bewaren omdat je je aanmeld als publiek of deelnemer van een van onze producties (zie ook: Privacy Statement Aanmelding en Casting Programma’s);
 • Correspondentie;
 • In het kader van een goede bedrijfsvoering (zoals administratie en gegevens van sollicitanten);
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven tenzij het verenigbaar is met het oorspronkelijke verzameldoel.

3. Grondslagen voor verwerking

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een goede reden voor hebben.

Dat kan dus zijn omdat:

 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Wij dit moeten op grond van een wettelijke verplichting;
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben. In dit geval zullen wij altijd een afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang;
 • Jij ons hier toestemming voor hebt gegeven.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking dan wel op grond van een wettelijk vereiste.

5. Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen wij, indien noodzakelijk voor de uitvoering van een van de doeleinden, gebruikmaken van derden. Op het gebied van een productie van content kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat derden beschikking krijgen over jouw gegevens. Denk bijvoorbeeld aan een omroep waar een televisieprogramma wordt uitgezonden. Wij zullen nooit meer gegevens delen dan noodzakelijk.

Wij geven persoonsgegevens nooit door aan partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of andere contractuele afspraken hebben gemaakt.  We maken met deze partijen duidelijke afspraken om de beveiliging van jouw gegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij jouw persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

In principe verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen die opereren buiten de EER. Indien dit wel het geval is zullen wij passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om jouw gegevens te beschermen.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

7. Beveiliging

Wij  nemen de beveiliging van jouw gegevens heel serieus. Wij doen daarom ook ons uiterste best om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Zo nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen een onrechtmatige verwerking. Dit betekent dat wij te allen tijde een beveiligingsniveau hanteren dat, gezien de stand van de techniek, voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat alle personen die namens IDTV toegang hebben tot jouw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding, hebben wij gebruikersnamen en wachtwoorden op onze systemen, hebben alleen werknemers voor wie het noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie toegang tot mappen en bestanden met persoonsgegevens, testen en evalueren wij onze maatregelen regelmatig en worden onze werknemers geregeld geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8. Rechten van betrokkenen

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken heb jij recht op inzage, rectificatie, bezwaar of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou hebben ontvangen. Daarnaast kan je ons ook vragen je verwerkte gegevens over te dragen aan een derde partij. Wanneer wij jouw gegevens verwerken op grond van toestemming staat het jou altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

De bovengenoemde verzoeken kan je indienen bij: privacy@idtv.nl. Om jouw verzoek te verwerken moeten wij jouw identiteit controleren, anders kunnen wij het verzoek niet verwerken. Daarom is het noodzakelijk een kopie van jouw paspoort mee te sturen waarbij je eerst je Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar maakt.

9. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij jou hiervoor direct contact met ons op te nemen. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om er op dat moment samen uit te komen. Mocht dit helaas niet het geval zijn heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigingen

IDTV houdt zich het recht voor dit Privacy Statement eenzijdig te wijzigen. Wij raden je dan ook aan om regelmatig dit statement te controleren.

De laatste wijziging was op 12 april 2023.

Eerste versie van het statement dateert van 24 mei 2018.

11. Vragen en contact

Voor vragen of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op!

Onze contactgegevens voor privacy gerelateerde zaken zijn:

IDTV Film & Video Productions B.V.
t.a.v. Juridische Zaken
Postbus 90200
1006 BE Amsterdam
+31 20 3143314
privacy@idtv.nl

Voor andere vragen kan je onze algemene mail gebruiken: info@idtv.nl of bellen naar: +31 20 3143314