Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

IDTV: IDTV Live360 B.V h.o.d.n. IDTV Live., gevestigd te Amsterdam aan de Overschiestraat 176;

Opdracht: elke aan IDTV gegeven en door IDTV aanvaarde opdracht tot ontwikkeling van concepten en/of advisering over, organisatie van, of uitvoering van (onderdelen van) een bepaalde activiteit zoals onder meer een campagne en/of een evenement en/of enig media gerelateerd project, in de ruimste zin des woords bedoeld;

Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan IDTV een opdracht heeft verstrekt;

Algemene Voorwaarden: deze (algemene) leveringsvoorwaarden van IDTV, die met uitsluiting van alle (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing zijn op de opdracht;

Door IDTV in te schakelen derden en/of toeleveranciers: de (rechts)persoon die aan IDTV goederen of diensten levert.

 

Artikel 2 Prijs, facturering en betaling

 1. De prijzen van IDTV zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. In de begroting zijn vaste posten en stelposten opgenomen. Stelposten zullen zo zorgvuldig mogelijk door IDTV worden geschat en zullen op basis van nacalculatie worden vastgesteld.
 3. Indien na het aangaan van de overeenkomst, maar vóór voltooiing van de opdracht onvoorziene prijs- dan wel tarievenverhoging optreedt, heeft IDTV het recht deze verhoging door te berekenen.
 4. Betaling geschiedt binnen veertien dagen na factuurdatum via overboeking op een door IDTV aan te wijzen bank- of girorekening, doch uiterlijk de dag voor de oplevering van de opdracht dan wel de dag voor het plaatsvinden van de te organiseren activiteit.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever zonder schriftelijke ingebrekestelling in verzuim vanaf de vervaldag van de factuur. In dat geval zal zij de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag. Verder zal zij vergoeding verschuldigd zijn voor alle eventuele door IDTV dientengevolge te lijden schade, alsmede vooralle aan de invordering verbonden kosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten ten minste 15% van de openstaande som zullen bedragen.
 6. IDTV is gerechtigd om eventuele zaken die zij van en/of voor Opdrachtgever onder zich houdt, onder zich te houden totdat Opdrachtgever het volledige bedrag dat zij verschuldigd is aan IDTV heeft voldaan, tenzij Opdrachtgever voor het verschuldigde bedrag genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 3 Zekerheidsstelling

 1. IDTV is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen.
 2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt gegeven, heeft IDTV het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het aan IDTV alsdan toekomende recht op betaling van de tot dan toe gemaakte kosten, waarbij de bedragen als genoemd in de begroting in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht en wijziging in de opdracht

 1. IDTV zal de opdracht naar eisen van goed en deugdelijk vakmanschap uitvoeren op basis van het door Opdrachtgever goedgekeurde plan.
 2. IDTV heeft ten aanzien van de door haar te leveren diensten geen resultaatsverbintenis, behoudens voor zover bepaalde eigenschappen van een product uitdrukkelijk en schriftelijk door IDTV aan de Opdrachtgever zijn gegarandeerd. IDTV staat niet in voor verwachtingen omtrent eigenschappen die niet als hiervoor bedoeld uitdrukkelijk en schriftelijk met haar zijn overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat IDTV tijdig beschikt over alle gegevens waarvan IDTV heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht. IDTV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook doordat zij van verkeerde of onjuiste en/of onvolledige informatie is uitgegaan.
 4. IDTV is bevoegd, indien dat noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de opdracht, in geringe mate af te wijken van het plan. Afwijkingen ten opzichte van het ontwerp/concept zijn steeds geoorloofd, als daarvoor in redelijkheid een aanleiding bestaat en mits de beoogde functionaliteit niet wezenlijk wordt aangetast, en mede in aanmerking genomen dat bij de uitvoering kan blijken dat bepaalde details, praktisch gezien, beter anders kunnen worden ingevuld dan in de ontwerpfase voorzien werd.
 5. Voor additionele werkzaamheden van IDTV, waarvoor naar hun aard en omvang geen overeenkomst noodzakelijk is, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd.
 6. Is er binnen de overeenkomst een bepaalde termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de Opdrachtgever IDTV derhalve eerst in gebreke te stellen.
 7. Meerwerk of een wijziging van de opdracht kan tot gevolg hebben dat de eventuele oorspronkelijk overeengekomen levertermijn wordt overschreden. IDTV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
 8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen is IDTV gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van (onderdelen) van de opdracht.
 9. Eventuele contractuele beperkingen, waaronder tevens deze in algemene voorwaarden, van de derde partij zal IDTV tevens te allen tijde jegens Opdrachtgever kunnen inroepen.

 

Artikel 5 Huur van zaken

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, strekt niets in de overeenkomst tot gehele of gedeeltelijke overdracht van de ter beschikking gestelde danwel gebruikte zaken (hierna te noemen ‘gehuurde zaken’) aan Opdrachtgever.
 2. Door in ontvangst name van de gehuurde zaken verklaart Opdrachtgever de gehuurde zaken in goede staat te hebben ontvangen. Opdrachtgever zal de gehuurde zaken in goede staat houden en na afloop aan IDTV in goede staat teruggeven.
 3. Bij overschrijding van de huurtermijn zonder de schriftelijke toestemming van IDTV, is Opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd van tweemaal de overeengekomen huurprijs.
 4. De wijze van gebruik en opstelling van de gehuurde zaken is voor risico van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan aan de gehuurde zaken enig onderdeel te wijzigen of de gehuurde zaken naar een andere locatie te (laten) vervoeren, danwel de gehuurde zaken aan derden ter beschikking te stellen.
 5. Opdrachtgever is gedurende de periode dat zij de gehuurde zaken onder zich houdt, aansprakelijk voor alle schade aan alsmede diefstal en/of vermissing van de gehuurde zaken. Opdrachtgever is verplicht de gehuurde zaken bij een solide maatschappij tegen alle schade te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan IDTV.
 6. Gedurende de huurperiode zijn alle risico’s van de gehuurde zaken voor Opdrachtgever; IDTV zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek, aansprakelijk kunnen worden gesteld.

 

Artikel 6 Levering van zaken en levertijd

 1. Indien uitdrukkelijk een gehele of gedeeltelijke (eigendoms)overdracht is overeengekomen, geschiedt de levering van zaken aan Opdrachtgever ter plaatse waar IDTV haar bedrijf uitoefent. Vanaf het moment van levering zijn de geleverde zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de levering en dient de af te leveren zaken zo spoedig mogelijk na eerste verzoek van IDTV op te halen.
 2. Indien vervoer van de te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. IDTV behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde zaken tot het moment van volledige betaling.

 

Artikel 7 Uitsluitend van toepassing bij evenementen

 1. Tenzij anders is overeengekomen zijn in de door IDTV aangegeven kosten in ieder geval niet begrepen: de kosten van consumpties, vervoer van en naar de locaties, van verzekeringen en/of van derden af te nemen materialen.
 2. Opdrachtgever dient IDTV in staat te stellen haar opdracht uit te kunnen voeren, onder andere door er, voor eigen rekening en risico, voor te zorgen dat:

– de voor de nakoming van de overeenkomst vereiste vergunningen en/of ontheffingen tijdig door de bevoegde instanties c.q. autoriteiten worden verleend en schriftelijk aanwezig zijn;

– medewerkers, zodra zij op de locatie van het evenement zijn aangekomen, een aanvang kunnen maken met de werkzaamheden en deze ongestoord kunnen blijven verrichten;

– ten behoeve van de medewerkers en het evenement de krachtens de wet, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen aanwezig zijn;

– de door Opdrachtgever aangewezen locatie van het evenement geschikt is voor het uitvoeren van de opdracht;

– de toegangswegen tot de locatie van het evenement geschikt zijn voor het benodigde transport;

– de veiligheid van artiesten, medewerkers en bezoekers van het evenement voldoende is gewaarborgd;

– bij de afronding van de voorbereidende werkzaamheden een ter zake bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever aanwezig is om te controleren of de (voorbereidende) werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van bezoekers van het evenement.
 2. Indien IDTV door handelen of nalaten van Opdrachtgever niet, of niet voldoende, in staat is om de opdracht naar behoren uit te voeren, kan IDTV de schade die zij hierdoor lijdt op Opdrachtgever verhalen. Onder schade wordt behalve alle door IDTV geleden verlies tevens gederfde winst verstaan.
 3. In geval van (weers- of overige situatieve) omstandigheden waarvan IDTV meent dat deze bij voortzetting van het evenement onaanvaardbare risico’s met zich brengen, is IDTV gerechtigd om het evenement uit te stellen dan wel niet door te laten gaan zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens opdrachtgever. Partijen zullen in dat geval nader met elkaar in overleg treden over een oplossing, waarbij de in ieder geval de tot dan toe door IDTV in redelijkheid verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten zullen worden vergoed.

 

Artikel 8 Uitsluitend van toepassing bij campagnes en/of commercials

 1. IDTV zal zich inspannen om de campagnes en/of commercials en/of vergelijkbare activiteiten, zo goed mogelijk af te stemmen op de door Opdrachtgever aan te geven informatie over de hiermee beoogde te bereiken doelgroep en de over te brengen boodschap.
 2. IDTV zal zich ertoe inspannen dat de intellectuele eigendomsrechten die de ingeschakelde derden voor de activiteit aan hun bijdrage kunnen ontlenen zo veelomvattend mogelijk aan haar worden overgedragen, maar geeft tenzij schriftelijk anders overeengekomen ter zake geen garanties af.
 3. Opdrachtgever zal gebonden zijn aan de algemene voorwaarden van de voor deze activiteiten in te schakelen derden die ter zake diensten of goederen leveren, waaronder opname-, of geluidsmateriaal, personen en/of (technische) faciliteiten. IDTV zal nimmer voor meer aansprakelijk zijn dan hetgeen waarvoor de derde aansprakelijk kan worden gesteld, onverminderd het bepaalde in artikel 15.
 4. IDTV is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die toe te schrijven is aan (technische) gebreken in de ten behoeve van de activiteiten gebruikte communicatiemiddelen, waaronder wordt verstaan radio, televisie, internet, mobiele toepassingen en/of alle andere (multi-mediale) toepassingen nu of in de toekomst bekend.

 

Artikel 9 Uitsluitend van toepassing in geval bijinteractieve diensten

 1. Eventuele afspraken met Opdrachtgever omtrent eigenschappen van een product en/of interactieve dienst hebben alleen op dit product en/of deze interactieve dienst betrekking en niet op de eigenschappen van enig systeem waarvan dit product en/of deze interactieve dienst een onderdeel vormt, noch op de communicatie en/of integratie met andere systemen, tenzij de eigenschappen van dit systeem of van de communicatie en/of integratie met bepaalde andere systemen uitdrukkelijk en schriftelijk door IDTV zijn gegarandeerd. Voor de gewenste communicatie en/of integratie van websites of welk ander product en/of deze interactieve dienst ook met systemen waarmee deze websites en/of producten en/of interactieve diensten in verbinding staan resp. waarvan zij een onderdeel vormen, is de Opdrachtgever uitsluitend zelf verantwoordelijk.
 2. Tenzij anders overeengekomen, staat IDTV niet in voor de prestatie van enige toeleverancier en of in te schakelen derde partij die bij deze communicatie en/of integratie een rol speelt dan wel bij het onderhoud/hosting van een website, ook als deze door IDTV is voorgesteld. IDTV is bij tekortkomingen van die toeleveranciers en/of derde partijen nooit voor meer aansprakelijk dan waarvoor de betreffende partij die tekort gekomen is aansprakelijk gesteld kan worden.

 

Artikel 10 Rechten

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op de door IDTV, al dan niet in opdracht van Opdrachtgever, ontwikkelde (onderdelen van) werken en/of concepten die ten grondslag liggen aan evenementen, campagnes en/of interactieve diensten, dan wel bij de uitvoering van de opdracht gebruikte werken, bij IDTV dan wel bij haar toeleveranciers en/of licentiegevers berusten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend in licentie een gebruiksrecht om de werken openbaar maken en/of te verveelvoudigen binnen de doelstelling, het territorium, op de wijze en gedurende de periode, zoals partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 vindt een eventuele overdracht van rechten, dan wel verstrekking van rechten middels een licentie, pas plaats nadat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen jegens IDTV heeft voldaan.
 3. De afdracht van gelden aan collectieve rechtenorganisaties zoals BUMA/Stemra voor het in het openbaar ten gehore brengen van muziekwerken, komt voor de verantwoordelijkheid en rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 11 Verwerking persoonsgegevens

 1. Voor zover IDTV in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens in opdracht en ten behoeve van Opdrachtgever en de overeenkomst verwerkt zal in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving Opdrachtgever worden aangemerkt als verantwoordelijke en IDTV als verwerker. Beide partijen dienen zich te houden aan de bepalingen van de AVG in overeenstemming met voornoemde rolverdeling. Partijen zullen alsdan in een Verwerkersovereenkomst met elkaar nadere afspraken hieromtrent vastleggen.
 2. Conform de AVG staat IDTV er voor in dat zij op aangeven van Opdrachtgever de persoonsgegevens goed beveiligd zal opgeslagen en wettelijke en/of door Opdrachtgever (al dan niet in overleg met IDTV) bepaalde bewaartermijnen hanteert ter zake van de persoonsgegevens. In haar hoedanigheid van verantwoordelijke is Opdrachtgever eindverantwoordelijk voor bedoelde persoonsgegevens en vrijwaart IDTV van aanspraken van derden terzake
 3. Indien en voor zover onverhoopt sprake mocht zijn van een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens (hierna: datalek) die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen zijn, zal IDTV Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk na ontdekking op de hoogte stellen. Partijen zullen alsdan de van toepassing zijnde beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens m.b.t. datalekken – in goed onderling overleg met elkaar en met inachtneming van ieders verantwoordelijkheden hierin- onverwijld naleven.

 

Artikel 12 Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van door IDTV verrichte werkzaamheden, dienen bij gebreke van verval, binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan IDTV.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal IDTV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij nakoming inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.

 

Artikel 13 Overmacht

 1. IDTV kan zich op overmacht beroepen. Onder overmacht wordt verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, niet voorzien, waarop IDTV geen invloed kan uitoefenen, waardoor IDTV niet in staat is haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen. Als overmacht wordt onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals storm en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, no-show van artiesten,ziekte van moeilijk vervangbare medewerkers, daaraan verwante of daarmee verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheidsinstantie, verbod tot levering aan Opdrachtgever, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen, waarbij IDTV is aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers hier te lande en/of in het buitenland, technische mankementen van gebruikte toepassingen als internet, radio, televisie, stagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of de zeggenschap van IDTV vallen.
 2. Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van IDTV kan IDTV de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst opschorten, zonder verplicht te zijn tot enige schadevergoeding. Indien IDTV bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever heeft voldaan, of nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds nagekomen, danwel het gedeeltelijk na te komen, deel van haar verplichtingen, afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst voldoet, of bij grove nalatigheid van Opdrachtgever of ingeval het evenement en/of de campagne ten behoeve waaraan IDTV werkzaamheden verricht definitief wordt gestopt door overmacht, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling van Opdrachtgever, alsmede ingeval Opdrachtgever door beslaglegging of andere maatregelen de bevoegdheid c.q. de beschikking over zijn vermogen verliest, is IDTV gerechtigd, onverminderd haar recht op vergoeding van de geleden schade, de overeenkomst op te schorten en/of met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 2. Indien IDTV op het moment van de ontbinding reeds een gedeelte van de opdracht heeft uitgevoerd, zal dit gedeelte en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen onderwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat IDTV ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die IDTV voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van IDTV is altijd gemaximeerd tot het verzekerde bedrag dat wordt uitgekeerd onder de betreffende verzekeringspolis. De schade waarvoor IDTV aansprakelijk kan worden gesteld in geval van wettelijke aansprakelijkheid is gemaximeerd tot een bedrag van
  € 2.500.000 per gebeurtenis. De aansprakelijkheid van IDTV voor in het kader van de opdracht onder IDTV rustende roerende zaken en onroerende zaken onder opzicht is gemaximeerd tot een bedrag van € 500.000 per gebeurtenis, waarbij geen aansprakelijkheid voor IDTV bestaat tijdens het transport van en naar de door Opdrachtgever aangewezen opslagplaats.
 2. IDTV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door schuld of toedoen van Opdrachtgever, waaronder goederen of derden waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is. IDTV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen of nalaten van haar medewerkers indien dit geschiedtop of naar aanleiding van, instructie, advies of opdracht danwel andere inmenging van (vertegenwoordigers of medewerkers van) Opdrachtgever.
 3. IDTV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de niet, niet tijdige of niet deugdelijke uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van IDTV.
 4. De verplichting van IDTV tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of immateriële schade.

 

Artikel 16 Slotbepalingen

 1. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst, opdracht of deze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 2. De nietigheid van enige bepaling van de overeenkomst, opdracht of deze leveringsvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 3. Op alle overeenkomsten met IDTV is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die niet in onderlinge overeenstemming geschikt worden, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

 

24 mei 2018

INKOOPVOORWAARDEN IDTV+

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij IDTV Live360 B.V. (hierna te noemen “Opdrachtgever”) aan een derde (hierna te noemen “Opdrachtnemer”) de opdracht geeft tot het vervaardigen en/of leveren van gebruiksgerede goederen en/of het verlenen van diensten en/of het (doen) uitvoeren van diensten vanaf een bedrijfsadres van Opdrachtnemer, en/of het ter beschikking stellen van personeel en/of een andere overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing worden verklaard, hierna te noemen ‘de overeenkomst’, ten behoeve van het project(en) dat door de Opdrachtgever wordt geproduceerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onder het project(en) wordt in deze algemene voorwaarden verstaan o.a. evenementen, audiovisuele productie, waaronder mede wordt begrepen een televisieprogramma, bedrijfsfilm, of internetactiviteit ten behoeve waarvan Opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht.
 1. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de Opdrachtnemer, zelfs indien deze een soortgelijke bepaling als onderhavige bevatten.
 1. Overeenkomsten van opdracht dienen door de Opdrachtgever schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden bevestigd met omschrijving van de overeenkomst en aanduiding van de vergoeding.
 1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt binnen de door partijen hiervoor overeengekomen termijn. Indien partijen geen termijn zijn overeengekomen, dient de uitvoering van de overeenkomst te geschieden met de voortvarendheid, die van de Opdrachtnemer redelijkerwijs kan worden verwacht.
 1. Indien de Opdrachtnemer in gebreke blijft met uitvoering van de overeenkomst binnen de overeengekomen c.q. redelijke termijn, dan stelt de Opdrachtgever hem deswege schriftelijk in gebreke, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog alle verplichtingen na te komen.
 1. Indien de Opdrachtnemer na bovengenoemde redelijke termijn in gebreke blijft met de uitvoering van de overeenkomst, verbeurt hij aan de Opdrachtgever, zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten bedrage van € 500,- per dag dat Opdrachtnemer in gebreke blijft.
 1. Het bovenstaande laat onverlet enig ander recht van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt verstaan het recht op vergoeding van schade waaronder mede begrepen gevolgschade, die de Opdrachtgever geldend kan maken uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming door de Opdrachtnemer.
 1. Teneinde de schade te beperken, zal de Opdrachtnemer iedere opkomende verhindering om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen onverwijld aan de Opdrachtgever melden.
 1. De Opdrachtnemer garandeert dat door hem geen andere verplichtingen zijn aangegaan, welke aan de regelmatige uitvoering van de overeenkomst in de weg staan.
 1. Indien de Opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst voldoet, of bij grove nalatigheid van de Opdrachtnemer of in geval dat het project waaraan de Opdrachtnemer meewerkt definitief wordt gestopt door overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling van Opdrachtnemer, alsmede in geval de Opdrachtnemer door beslaglegging of andere maatregelen de bevoegdheid c.q. de beschikking over zijn vermogen verliest, alsook indien komt vast te staan dat Opdrachtnemer een onjuist beeld heeft verstrekt over de aard en de kwaliteit van de te leveren goederen en/of diensten, is de Opdrachtgever gerechtigd, onverminderd haar recht op vergoeding van de geleden schade, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder verder tot enige uitbetaling gehouden te zijn.
 1. Indien de vervaardiging van het project waaraan de Opdrachtnemer zijn medewerking verleent tijdelijk gestopt wordt ten gevolge van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever zal de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtgever kunnen worden opgeschort tot het moment waarop deze omstandigheden niet meer voortduren. Alsdan is de Opdrachtgever gerechtigd de betaling aan de Opdrachtnemer op te schorten, doch hij zal binnen veertien dagen na het intreden van de overmacht de Opdrachtnemer kenbaar moeten maken wanneer de betaling zal worden hervat, bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer gerechtigd is de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 1. Onder overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever, als bedoeld in de vorige twee artikelen, wordt begrepen iedere gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de Opdrachtgever, zoals onder meer brand in de te bespelen locatie, ziekte/verhindering van een van de hoofdmedewerkers aan de productie, of andere schadeveroorzakende en belemmerende gebeurtenissen, waaronder overheidsmaatregelen, spertijdregelingen, politieke en andere beroeringen, afkondiging(en) van een dag(-en) van nationale rouw, werkstakingen, (terroristische) aanslagen, transportmoeilijkheden, storingen in het bedrijf van leveranciers, alsmede elke overige omstandigheid, onafhankelijk van de wil van de Opdrachtgever, een en ander als gevolg waarvan het project bezwaarlijk kan doorgaan. Onder overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever wordt ten deze ook verstaan het stopzetten van het project door de Opdrachtgever van de Opdrachtgever.
 1. Betaling van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen zal geschieden binnen dertig dagen na ontvangst door de Opdrachtgever van de desbetreffende factuur van de Opdrachtnemer. De door Opdrachtnemer verschuldigde omzetbelasting (B.T.W.) wordt aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Als waarde van de te leveren goederen en/of diensten wordt de in het contract vastgestelde factuurwaarde aangenomen. Opdrachtnemer geeft uitdrukkelijk toestemming aan Opdrachtgever om al hetgeen Opdrachtnemer verschuldigd is aan Opdrachtgever te verrekenen met lopende verplichtingen alsmede met toekomstige verplichten van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
 1. In de vergoeding is begrepen de vergoeding voor de overdracht van eventuele (auteurs)rechten welke de Opdrachtnemer ten aanzien van zijn werkzaamheden kan doen gelden.
 1. De Opdrachtgever heeft het exclusieve recht de prestatie van de Opdrachtnemer, alsmede (de registratie van) het project waaraan de Opdrachtnemer zijn medewerking heeft verleend, voor onbeperkte tijd in binnen- en buitenland te exploiteren en uit te zenden. Onder exploitatie wordt onder meer begrepen alle vormen betreffende openbaarmaking en verveelvoudiging van de prestatie/het project, al dan niet in bewerkte vorm, het reproduceren c.q. bewerken van de opname van de prestatie/het project, het samplen en/of playbacken en/of nasynchroniseren daarvan, het (doen) uitgeven van alle breedteformaten film, videobanden en -cassettes, videoplaten en video-CD’s, CD’s, CD-i’s en CD-ROM’s, DVD’s, schriftelijke dragers, geluidsbanden/ cassettes, fotografieën, met daarop de vastlegging van de prestatie/het project of een reproduktie/bewerking daarvan, het (doen) verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren of anderszins verspreiden of in het verkeer brengen van de opname van de prestatie/het project of van een reproduktie/bewerking daarvan, danwel het voor die doeleinden invoeren, aanbieden of in voorraad hebben, het doen uitzenden op welke wijze, waar en hoe vaak dan ook of anderszins openbaarmaken of verveelvoudigen op welke wijze, nu of in de toekomst bekend, dan ook, van de opname van de prestatie/het project of van een reproductie/ bewerking daarvan.

Onder uitzenden wordt verstaan het (doen) uitzenden van de opname van de prestatie/het project voor een algemeen publiek via radio c.q. televisie via digitale-, analoge-, ether-, satelliet-, aardse zender, zendinrichtingen, DVB-T, en al dan niet gelijktijdige doorgifte c.q. overbrenging daarvan per kabel, telefoonlijn en Internet, digitale netwerken of op welke wijze nu of in de toekomst bekend en het exclusieve recht om de opname van de prestatie/het project te (doen) uitzenden voor een specifiek publiek in het kader van abonnee- en pay per view- en closed circuit-uitzendingen, video-on-demand, video on-near-demand.

 1. De Opdrachtgever heeft op grond van de aan hem overgedragen rechten onder meer de exclusieve bevoegdheid het project, c.q. de bijdrage van de Opdrachtnemer daaraan, in de Nederlandse of in een andere taal volgens eigen inzicht te gebruiken en tegelijkertijd meerdere taalversies te doen vervaardigen, het project van ondertitels in alle talen te voorzien en in alle talen (eventueel met gebruik van de stemmen van derden) na te synchroniseren.
 1. De Opdrachtnemer erkent het belang van de Opdrachtgever redelijke, door de Opdrachtgever noodzakelijk geachte wijzigingen en/of bewerkingen van zowel de bijdragen van de Opdrachtnemer aan het project, als latere wijzigingen en bewerkingen van het project aan te kunnen brengen en doet in dat kader afstand van het recht zich daartegen te verzetten. Tevens doet de Opdrachtnemer afstand van het recht op naamsvermelding.
 1. Opdrachtnemer verklaart dat hij kan beschikken over eventuele auteursrechten welke door de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde medewerkers of hulppersonen ten aanzien van het project zou kunnen doen gelden en Opdrachtnemer verklaart zich bevoegd tot overdracht van deze rechten en vrijwaart Opdrachtgever van aanspraken van derden dienaangaande.
 1. Opdrachtnemer verklaart dat hij kan beschikken over alle rechten op het aangeleverde materiaal of de in het kader van de overeenkomst geleverde prestatie, en staat er voor in dat zij ter zake geen inbreuk maakt op rechten van derden. Voorts vrijwaart zij Opdrachtgever voor iedere aanspraak, waaronder mede financiële aanspraken begrepen, van derden.
 1. De door Opdrachtnemer en/of de door de Opdrachtnemer terbeschikkinggestelde medewerker in opdracht van de Opdrachtgever vervaardigde en/of geleverde producten en werken, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst, alsmede de hieraan ten grondslag liggende concepten, ontwerpen en prototypen blijven te allen tijde eigendom van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

20.1. In aanvulling op de artikelen 15 tot en met 20 staat Opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor het bouwen of leveren van software er voor in dat  de Opdrachtgever te allen tijde toegang heeft tot het (in tijd, wijze en territorium) onbeperkte gebruik van de software en staat de Opdrachtnemer ervoor in dat Opdrachtgever over een kopie van het software ontwerp kan beschikken voor de gewenste of noodzakelijke aanpassingen op de prestatie van Opdrachtnemer. Substantiële aanpassingen op de prestatie kan Opdrachtgever in principe niet zonder tussenkomst van Opdrachtnemer verrichten, behalve indien Opdrachtnemer niet meer bestaat dan wel wanneer Opdrachtnemer onredelijke eisen stelt aan de door haar te verrichten aanpassingen, zoals een te hoge -niet marktconforme- vergoeding. In die gevallen is Opdrachtgever gerechtigd zonder tussenkomst van Opdrachtnemer de aanpassingen te verrichten.

 1. De door Opdrachtnemer te leveren goederen en/of diensten gelden als geleverd indien zij de door Opdrachtgever aangewezen plaats van bestemming hebben bereikt. Tenzij anders overeen is gekomen, zal het risico van vervoer naar de plaats van bestemming voor rekening van Opdrachtnemer zijn.
 1. De Opdrachtnemer verplicht zich, zowel tijdens als ook na beëindiging van zijn diensten tot geheimhouding jegens een ieder ten aanzien van alle gelegenheden of bijzonderheden welke de Opdrachtnemer ter kennis zijn gekomen omtrent het product of omtrent het bedrijf van de Opdrachtgever, dan wel enig ander bedrijf waarmee de Opdrachtnemer contract onderhoudt of heeft onderhouden, dan wel met betrekking tot enig persoon omtrent wie de Opdrachtnemer tijdens of in verband met zijn diensten enige bijzonderheid heeft vernomen. Indien de Opdrachtnemer het verbod als hiervoor omschreven overtreedt, verbeurt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 5000,- per overtreding, onverminderd het recht van de Opdrachtgever om behalve de boete, vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

 

 1. Het is de Opdrachtnemer verboden om in verband met zijn werkzaamheden, van derden voor eigen gewin enig direct of indirect voordeel in welke vorm, of welke benaming dan ook, aan te nemen, te bedingen of te verstrekken aan derden.
 1. De Opdrachtnemer garandeert zich tegen alle risico’s van bedrijfsaansprakelijkheid afdoende verzekerd te hebben. De Opdrachtnemer is ermee bekend dat de Opdrachtgever niet aansprakelijk is voor schade ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst en die is veroorzaakt door dan wel kan worden toegerekend aan Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer eventueel ingeschakelde hulppersonen en/of werknemers, noch voor letselschade (en gevolgschade) bij hulppersonen en/of bij werknemers en/of bij Opdrachtnemer persoonlijk.
 1. De Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schades en verlies ontstaan door toedoen van door Opdrachtnemer terbeschikkinggestelde hulppersonen en/of werknemers, aan derden bij werkzaamheden verricht buiten de werksfeer van de omschreven functie van de Opdrachtnemer of buiten de opgedragen werkzaamheden.
 1. De schade waarvoor de Opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld is te allen tijde beperkt tot hetgeen de verzekeraar van Opdrachtgever ter zake onder de desbetreffende geldende verzekeringspolis uitkeert. Onverminderd het voorgaande is Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst.
 1. Voor overtredingen door hulppersonen en/of werknemers van de wettelijke regels voor arbeidsrusttijden, verbeurt Opdrachtnemer – indien Opdrachtgever alsnog door de autoriteiten wordt beboet – aan Opdrachtgever per geval een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete gelijk aan de boete die aan Opdrachtgever is opgelegd.
 1. De Opdrachtgever is verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de door de Opdrachtnemer terbeschikkinggestelde en/of medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd en verzekerd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden kan worden gevorderd.
 1. De Opdrachtnemer staat er voor in dat de ter beschikking gestelde apparatuur aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen voldoet en dat bij een optredend gebrek zorg wordt gedragen voor directe vervanging op kosten van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer garandeert tevens dat de ter beschikking gestelde apparatuur gedurende het transport van en naar de locatie en op de locatie afdoende verzekerd is.
 1. Bij Opdrachtnemer is bekend dat Opdrachtgever agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst grensoverschrijdend gedrag – op welk niveau dan ook – niet accepteert. Opdrachtnemer zal zich inspannen ervoor te zorgen dat door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen en/of werknemers zich te allen tijde onthouden van alle vormen van geweld jegens en/of intimidatie van andere medewerkers en/of deelnemers van het project.
 1. Opdrachtgever verwerkt eventueel de verstrekte persoonsgegeven van Opdrachtnemer overeenkomstig het bepaalde in de privacywetgeving (waaronder de AVG inclusief Uitvoeringswet alsmede overige beleids- en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens) voor zover vereist voor het uitvoeren van deze Overeenkomst en/of op basis van een wettelijk gerechtvaardigd belang van Opdrachtgever.
 1. Opdrachtnemer heeft onder meer het recht op inzage, verbetering en/of aanvulling, overeenkomstig het bepaalde in de privacywetgeving (waaronder de AVG inclusief Uitvoeringswet alsmede overige beleids- en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens). Wanneer Opdrachtnemer vragen heeft over het Privacybeleid van Opdrachtgever kan hij/zij deze raadplegen op www.idtv.nl/privacy of contact opnemen met Opdrachtgever via privacy@idtv.nl.
 1. Aanvullingen op en wijzigingen van de opdracht of deze Algemene Voorwaarden dan wel een nadere overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij nader schriftelijk tussen partijen overeengekomen zijn. De nietigheid van enige bepaling van de opdracht, een nadere overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden tasten de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 1. Op alle overeenkomsten met de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die niet in onderlinge overeenstemming geschikt worden, zullen met uitsluiting van elke rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatst gewijzigd: 23 januari 2023.