Skip to main content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FREELANCERS

ARTIKEL 1 ALGEMEEN, TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden Opdrachtnemers (hierna: de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die IDTV Film & Video Productions B.V. en/ of IDTV Live 360 B.V. (hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk: ‘IDTV’) aangaat met opdrachtnemers.
 2. Onder een overeenkomst van opdracht wordt verstaan een overeenkomst waarbij opdrachtnemer zich jegens IDTV verbindt anders dan op grond van arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten.
 3. Partijen bij deze Algemene Voorwaarden zijn:

– opdrachtgever: IDTV Film & Video Productions B.V. of IDTV Live 360 B.V.

– opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een opdrachtovereenkomst werkzaamheden verricht voor IDTV.

 1. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan alleen bij schriftelijke overeenkomst. In dat geval behouden de overige bepalingen onverkort hun gelding. De afwijking geldt slechts voor de bij de betreffende opdracht bepaalde gevallen, tenzij die afwijking bij een volgende opdracht weer wordt bevestigd.
 2. De nietigheid van enige bepaling van de overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING OPDRACHT

Opdrachtovereenkomsten dienen door IDTV schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden bevestigd met omschrijving van de overeenkomst en aanduiding van het honorarium.

 

ARTIKEL 3 ZELFSTANDIGHEID, OPDRACHT

 1. De opdrachtnemer verricht zijn/haar werkzaamheden in de zelfstandige uitoefening van zijn/haar beroep. Tussen de opdrachtnemer en IDTV bestaat derhalve geen dienstverband. Als IDTV door de belastingdienst en/of de uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen (UWV) alsnog tot betaling van eventueel over de, op grond van de overeenkomst, uitgekeerde vergoedingen of honoraria af te dragen loonbelasting en/of premies werknemersverzekering wordt aangesproken, zal de opdrachtnemer deze aan IDTV restitueren. De reeds door IDTV uitgekeerde bedragen worden in dat geval beschouwd als bruto bedragen, inclusief 8% vakantietoeslag en werkgeverslasten.
 2. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat deze Overeenkomst moet worden gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 e.v. BW) alsmede dat Opdrachtnemer geen arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan met IDTV. Opdrachtnemer zal al datgene doen dat nodig is om als zelfstandig ondernemer te worden aangemerkt en om te verhinderen dat er een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 e.v. Burgerlijk Wetboek tussen IDTV en Opdrachtnemer ontstaat.
 3. Tussen IDTV en Opdrachtnemer is geen sprake van een dienstbetrekking. IDTV zal over de in het kader van deze Overeenkomst aan Opdrachtnemer te betalen vergoedingen dan ook geen loonheffing, inkomensafhankelijke zorgbijdrage en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen. Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de afdracht van de in verband met deze Overeenkomst te ontvangen vergoeding verschuldigde belastingen en premies van welke aard ook. Opdrachtnemer vrijwaart IDTV voor alle aanspraken ter zake.

 

ARTIKEL 4 HONORARIUM EN BETALING

 1. Het door IDTV aan de opdrachtnemer te betalen honorarium wordt afgesproken bij het verstrekken van de opdracht.
 2. Het honorarium is niet verschuldigd wanneer de opdrachtnemer om welke reden dan ook, daaronder begrepen ziekte, de overeengekomen werkzaamheden niet verricht.
 3. De vergoeding voor door opdrachtnemer gemaakte noodzakelijke kosten, die verband houden met de opdracht, worden alleen na voorafgaande goedkeuring van IDTV vergoed, op basis van overlegde bonnen.
 4. Tenzij anders overeengekomen wordt eventueel meerwerk geacht begrepen te zijn in de overeengekomen vergoeding.
 5. In het honorarium is begrepen de vergoeding voor de overdracht van eventuele (auteurs)rechten welke de opdrachtnemer ten aanzien van zijn/haar werkzaamheden kan doen gelden.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3 en 4.5 zal betaling van door IDTV aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen geschieden binnen dertig dagen na ontvangst door IDTV van de desbetreffende factuur van de opdrachtnemer. De door opdrachtnemer verschuldigde omzetbelasting (B.T.W.) wordt aan IDTV in rekening gebracht. Als waarde van de te leveren goederen en/of diensten wordt de in de opdrachtovereenkomst vastgestelde factuurwaarde aangenomen. Opdrachtnemer geeft uitdrukkelijk toestemming aan IDTV om al hetgeen opdrachtnemer verschuldigd is aan IDTV te verrekenen met lopende en toekomstige verplichtingen van opdrachtnemer aan IDTV.

 

ARTIKEL 5 ARBEIDSRUSTTIJDENWET

 1. De opdrachtnemer verklaart en garandeert dat hij/zij IDTV naar waarheid geïnformeerd heeft met betrekking tot de werk- en rusttijden die hij/zij c.q. een door hem/haar in te schakelen hulpkracht(en) en/of werknemer(s) heeft genoten alvorens aan IDTV zijn/haar diensten te verlenen. In dit verband heeft de opdrachtnemer verklaard dat aanvaarding van de opdracht van IDTV niet leidt tot een zodanige aaneensluiting van voor verschillende opdrachtgevers gewerkte uren, dat strijd ontstaat met de aan de opdrachtnemer bekende regels die zijn gesteld in de Arbeidsrusttijdenwet.
 2. Voorts erkent de opdrachtnemer zijn/haar eigen verantwoordelijkheid in de naleving van de in de Arbeidsrusttijdenwet gestelde regels inzake het registreren van genoten rust- en arbeidstijden. Opdrachtnemer vrijwaart IDTV voor eventuele opgelegde boetes in verband met het voorgaande.

 

ARTIKEL 6 VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER

 1. De opdrachtnemer verklaart een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en particuliere aansprakelijkheidsverzekering te, alsmede verzekerd te zijn tegen kosten van ziekte, ongeval en arbeidsongeschiktheid. In verband hiermee verklaart en garandeert de opdrachtnemer zich tegen alle risico’s van bedrijfsaansprakelijkheid afdoende verzekerd te hebben.
 2. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan roerende zaken van IDTV die de opdrachtnemer in bruikleen heeft of anderszins ter uitvoering van deze overeenkomst onder zich heeft. Schade aan roerende zaken van IDTV door ingeschakelde hulppersonen en/of werknemers van de opdrachtnemer worden toegerekend aan de opdrachtnemer. Alle door IDTV ter beschikking gestelde goederen, zoals apparatuur, documentatie, uitgeschreven scripts, muziekdragers etc. blijven eigendom van IDTV en moeten op eerste verzoek worden teruggegeven. Bij gebreke hiervan is de opdrachtnemer gehouden de door IDTV geleden schade te vergoeden.
 3. Opdrachtnemer garandeert dat door hem/haar geen andere verplichtingen zijn aangegaan, die aan de regelmatige uitvoering van de opdracht in de weg staan.
 4. In het geval dat de opdrachtnemer door IDTV voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden een voertuig ter beschikking is gesteld, verklaart Opdrachtnemer een Zakelijke Autoverzekering (WA) te hebben. In geval van schade aan dit voertuig zal de opdrachtnemer onmiddellijk een daartoe bestemd schadeformulier voor de verzekeringsmaatschappij invullen. Voor het eerste schadegeval door de opdrachtnemer aan het voertuig toegebracht, kan de opdrachtnemer, indien daartoe redelijkerwijs aanleiding is, gehouden worden 50% van het eigen risico te voldoen; voor elk schadegeval dat daarna tijdens de loop van de overeenkomst door de opdrachtnemer is veroorzaakt kan de opdrachtnemer, indien daartoe redelijkerwijs aanleiding is, steeds gehouden worden 100% van het eigen risico aan IDTV te voldoen. Boetes en bekeuringen voor verkeersovertredingen komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtnemer. Van door de opdrachtnemer veroorzaakte schade is tevens sprake indien deze schade door een derde is veroorzaakt, die al dan niet met toestemming van IDTV gebruik heeft gemaakt van het voertuig. Een en ander laat onverlet de verplichting van de opdrachtnemer de auto als een goed huisvader te behandelen, en na afloop van de ter beschikkingstelling, voorzien van alle toebehoren en gereinigd af te leveren aan IDTV.

 

ARTIKEL 7 ZIEKTE/VERHINDERING

 1. Als de opdrachtnemer door ziekte of ongeval niet in staat is zijn/haar werkzaamheden te verrichten, zal hij/zij dat onmiddellijk aan IDTV laten weten. In geval van verhindering of ziekte van de opdrachtnemer staat de opdrachtnemer IDTV in het belang van de voortgang van de opdracht toe dat collega’s/vervangers  zijn/haar taken overnemen, eventueel ook na afloop van de verhindering of ziekte.
 1. Wanneer opdrachtnemer voor aanvang of ten tijde van de opnameperiode positief getest wordt op COVID-19 of gezondheidsklachten heeft die passen bij luchtweginfecties, zal Opdrachtnemer direct contact opnemen met IDTV. Wanneer dit betekent dat uitvoering van de werkzaamheden voor het Project door opdrachtnemer niet mogelijk blijkt te zijn – dit ter beoordeling van IDTV op basis van de alsdan geldende richtlijnen in de branche – wordt de opdracht en onderhavige overeenkomst per direct beëindigd. Uitbetaling van vergoedingen vindt enkel plaats voor reeds gewerkte dagen, opdrachtnemer heeft geen recht op vergoedingen voor niet gewerkte dagen vanwege de beëindiging op grond van dit artikel. IDTV zal met opdrachtnemer overleggen, indien mogelijk en/of wenselijk, of opdrachtnemer op een later tijdstip zijn werkzaamheden ten behoeve van het Project weer voort kan zetten.

 

ARTIKEL 8 OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. IDTV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling vereist is en zonder dat IDTV gehouden is tot enige schadevergoeding, als:
  i) opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomsten, alsmede daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten niet of niet volledig nakomt;
  ii) na het sluiten van de overeenkomst IDTV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
  iii) als en zodra IDTV heeft geconstateerd dat de opdrachtnemer in verzuim is;
  iv) in geval van (aanvrage van) surseance van betaling of (aanvrage van) faillissement van de opdrachtnemer;
  v) indien zich omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.
 2. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van IDTV op de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar. Als IDTV de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt IDTV haar volledige aanspraken die voortvloeien uit de wet en uit de overeenkomst.
 3. IDTV behoudt steeds het recht volledige schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 9 OVERMACHT

 1. Als de opdracht/het project waaraan de opdrachtnemer zijn/haar medewerking verleent (al dan niet) tijdelijk gestopt of gewijzigd wordt ten gevolge van overmacht aan de zijde van IDTV, kan IDTV de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst opschorten, zonder verplicht te zijn tot enige schadevergoeding.
 2. Bij opschorting is IDTV gerechtigd de betaling aan opdrachtnemer eveneens op te schorten, maar IDTV zal binnen 14 dagen na het intreden van de overmacht de opdrachtnemer kenbaar moeten maken wanneer de betaling zal worden hervat, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer gerechtigd is de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 3. Onder overmacht aan de zijde van IDTV, als bedoeld in punt 1 van dit artikel, wordt begrepen iedere gebeurtenis onafhankelijk van de wil van IDTV, zoals onder meer brand in de te bespelen locatie, ziekte/verhindering van een van de hoofdmedewerkers aan de productie, of andere schadeveroorzakende en belemmerende gebeurtenissen, waaronder pandemieën, stakingen, overheidsmaatregelen, ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, spertijdregelingen, politieke en andere beroeringen, afkondiging(en) van een dag(en) van nationale rouw, werkstakingen, (terroristische) aanslagen, transport-moeilijkheden, storingen in het bedrijf van leveranciers, alsmede elke overige omstandigheid, onafhankelijk van de wil van IDTV, één en ander als gevolg waarvan het project bezwaarlijk kan doorgaan. Onder overmacht aan de zijde van IDTV wordt ook verstaan het stopzetten c.q. wijzigen van het project door de opdrachtgever van IDTV om welke reden dan ook.

 

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID IDTV

 1. IDTV is niet aansprakelijk voor eventuele claims van derden ontstaan door werkzaamheden van de opdrachtnemer en de opdrachtnemer vrijwaart IDTV ter zake.
 2. IDTV is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld en toedoen of door fouten van de opdrachtnemer of van door opdrachtnemer eventueel ingeschakelde hulppersonen en/of werknemers, noch voor letselschade (en gevolgschade) bij hulppersonen en/of bij werknemers en/of bij de opdrachtnemer persoonlijk, ontstaan ten gevolge van een ongeval/fout bij de uitvoering van de opdracht, noch voor overtredingen door deze hulppersonen en/of werknemers.
 3. IDTV is niet aansprakelijk voor het verlies van, of schade aan, goederen toebehorende aan de opdrachtnemer, en IDTV is niet verplicht voor door de opdrachtnemer meegebrachte zaken een verzekering af te sluiten.
 4. IDTV is nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt of redelijkerwijs kan worden gedekt. Iedere aansprakelijkheid van IDTV, die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door haar verzekering uitgekeerde bedrag.
 5. Tenzij anders overeen is gekomen, is de aansprakelijkheid van IDTV voor in het kader van de opdracht onder IDTV al dan niet tegen betaling rustende roerende en onroerende zaken van opdrachtnemer beperkt tot hetgeen de verzekeraar van IDTV ter zake onder de verzekeringspolis uitkeert waarbij geen aansprakelijkheid bestaat tijdens het transport van en naar de door IDTV aangewezen opslagplaats.
 6. IDTV is niet aansprakelijk voor door de opdrachtnemer geleden indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade en gederfde winst.

 

ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. De Opdrachtnemer verklaart dat, indien van toepassing, de door hem vervaardigde werken oorspronkelijk zijn en niet zijn ontleend aan een ander werk en derhalve niet in strijd zijn met enig recht van intellectueel en/of industrieel eigendom van derden. De Opdrachtnemer vrijwaart IDTV in dit kader en zal haar schadeloos stellen ingeval van aanspraken van derden, indien deze aanspraken gegrond blijken te zijn. De Opdrachtnemer erkent dat IDTV verantwoordelijk is voor de totstandbrenging van het project met het oog op de exploitatie ervan, het financiële risico daarvan draagt en het project op alle bestaande en toekomstige wijzen moet kunnen (laten) exploiteren. Het is dan ook de uitdrukkelijke bedoeling van partijen dat alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder begrepen auteursrechten en naburige rechten, op het project en de bijdrage van de Opdrachtnemer bij IDTV zullen berusten. Onder bijdrage wordt verstaan alle door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en prestaties en alle daarvan gemaakte opnamen in het kader van de totstandkoming van het project. Voor zover door de uitvoering van de Werkzaamheden krachtens of voortvloeiend uit deze overeenkomst bij de Opdrachtnemer enig bestaand of toekomstig (al dan niet gezamenlijk) recht van intellectuele eigendom ontstaat, waaronder begrepen auteursrechten en/of naburige rechten, draagt hij deze rechten door ondertekening van deze overeenkomst geheel en onvoorwaardelijk (bij voorbaat) over aan IDTV. Deze overdracht ziet op overdracht van genoemde rechten in zijn meest ruime en volledige wettelijke omvang, inclusief mogelijke volgende, vervangende of nieuwe en toekomstige rechten, voor alle huidige en mogelijk nieuwe en toekomstige en distributie- en exploitatievormen, platform-, device- en techniekonafhankelijk, wereldwijd, exclusief en in tijd onbeperkt. De Opdrachtnemer garandeert dat hij beschikkingsbevoegd is om de in deze overeenkomst omschreven rechten over te dragen aan IDTV en zal IDTV vrijwaren tegen aanspraken van derden op die rechten. Voor zover nodig verplicht de Opdrachtnemer zich desverzocht in de toekomst zijn medewerking te verlenen aan enige handeling teneinde de hiervoor genoemde overdracht te vervolmaken zonder daaraan enige voorwaarde te verbinden.
 2. Onder de hiervoor bedoelde exploitatievormen behoren in ieder geval: het vastleggen, openbaar maken en/of verveelvoudigen van de bijdrage van de Opdrachtnemer, in het bijzonder doch uitdrukkelijk niet beperkt tot de volgende exploitatievormen en/of een toekomstige vorm die daarvoor als opvolger of vervanger te gelden heeft: het opnemen van de bijdrage; het bewerken, playbacken en/of nasynchroniseren van de opnamen van de bijdrage; het middels “free to air television” uitzenden van de opnamen van de bijdrage, analoog dan wel digitaal, via antennesystemen, kabelsystemen, en/of satellietsystemen; het middels antennesystemen, kabelsystemen, en/of satellietsystemen verspreiden van de opnamen van de bijdrage, analoog dan wel digitaal, niet zijnde “free to air television”, waaronder onder meer begrepen interactieve televisie, pay-TV, closed circuit TV en/of on demand beschikbaarstelling, alsmede het verspreiden via computer- en/of telecommunicatiesystemen, zoals (breedband) internet, mobiel internet, WiFi, mobiele telefonie (GSM, GPRS, 4G, UMTS) en/of vaste telefonie; het verspreiden, vastleggen, verkopen, verhuren, uitlenen, in licentie geven, aanbieden, in voorraad hebben dan wel anderszins in het verkeer brengen van de opnamen van de bijdrage via beelddragers, zoals Blu Ray, DVD, VHS, film, en/of via geluidsdragers, zoals (SA)CD, MD, en/of via gegevensdragers, zoals CD-ROM, USB, software voor gaming consoles, zoals Playstation, Game Cube en Xbox, en/of via niet-fysieke systemen waarop informatie digitaal kan worden vastgelegd, zoals e-mail, apps, SMS, MMS, ringtones, te downloaden software en/of MP3; het gebruik van de bijdrage voor (cross)promotie/publiciteit activiteiten zoals maar niet beperkt tot productlicensing, advertenties en reclame voor aan (de exploitant van) het project verbonden adverteerders/sponsors; voor merchandisingactiviteiten waaronder begrepen maar niet beperkt tot (bord)spellen, games/apps, boek- en tijdschriftuitgaven, speelgoed, etenswaar, kleding; het gebruik van de naam en/of portret van de Opdrachtnemer ten behoeve van voornoemde activiteiten.
 3. De Opdrachtnemer doet hierbij, althans voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de rechten genoemd in de artikelen 25 lid 1 onder a, b en c en 45e van de Auteurswet.
 4. De vergoeding voor de overdracht van rechten en voor de exploitatie van het projecten de bijdrage van de Opdrachtnemer als bedoeld in deze overeenkomst wordt geacht te zijn inbegrepen in de vergoeding(en) die partijen zijn overeengekomen in deze overeenkomst. Deze vergoeding(en) omvat(ten) tevens de billijke vergoeding (in de zin van art. 25c lid 1 Aw en art. 45d lid 1 Aw) voor iedere thans bekende en toekomstige wijze van exploitatie van het project, al dan niet voorzienbaar ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst.
 5. De in dit artikel omschreven overdracht van rechten laat eventuele vergoedingsaanspraken voor de Opdrachtnemer die rechtstreeks voortvloeien uit wettelijke verplichtingen (met uitzondering van de billijke vergoeding zoals genoemd in het voorgaande artikellid) onverlet, zoals de collectieve aanspraken op de leenrecht- en thuiskopievergoedingen en een proportionele billijke vergoeding genoemd in artikel 45d lid 2 Auteurswet (zoals gewijzigd door de Wet Auteurscontractenrecht), voor zover de Opdrachtnemer naar het oordeel van zijn collectieve beheersorganisatie in aanmerking komt voor een dergelijke vergoeding, alsmede andere toepasselijke collectieve aanspraken. De Opdrachtnemer staat er jegens IDTV voor in dat hij alle voor de exploitatie benodigde rechten rechtsgeldig kan overdragen aan IDTV. De Opdrachtnemer vrijwaart IDTV tegen directe en indirecte aanspraken van derden, op nadere vergoedingen – anders dan genoemd in deze overeenkomst – voor de exploitatie van zijn bijdrage en/of het project en zal IDTV schadeloos stellen ingeval deze desondanks direct of indirect geconfronteerd wordt met dergelijke aanspraken.
 6. Er zijn afspraken tot stand gebracht tussen LIRA/VEVAM/NORMA enerzijds en alle omroepen, producenten en distributeurs verenigd in RODAP, inclusief de bij StopNL aangesloten Nederlandse producenten anderzijds, in het convenant d.d. 22 januari 2015, welke afspraken thans zijn uitgewerkt. Dit brengt met zich mee dat – voor zover zijn collectieve beheersorganisatie de Opdrachtnemer aanmerkt als hoofdmaker – het volgende van toepassing is. Met betrekking tot de overdracht door de Opdrachtnemer aan IDTV van het exclusieve recht tot beschikbaarstelling van het project in het kader van een dienst die geheel of mede is gericht op een Nederlands publiek, op zodanige wijze dat het project voor de leden van het publiek tegen betaling in Nederland op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk is, zijn partijen het volgende overeengekomen. De overdracht van dit exclusieve recht geschiedt uitdrukkelijk onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het als bijlage aan deze overeenkomst gehechte ‘Aanhangsel VOD Exploitatie’ met bijbehorend Derdenbeding, die eveneens zijn te vinden op www.pam-online.nl en www.rodap.nl. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaren partijen het aangehechte ‘Aanhangsel VOD Exploitatie’ met bijbehorend Derdenbeding integraal onderdeel van c.q. van toepassing op deze overeenkomst. Bij eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van deze overeenkomst en de bepalingen uit het aangehechte ‘Aanhangsel VOD Exploitatie’ met bijbehorend Derdenbeding, prevaleren steeds de bepalingen uit het ‘Aanhangsel VOD Exploitatie’ met bijbehorend Derdenbeding.

 

ARTIKEL 12 ONGEWENST GEDRAG

 1. Bij Opdrachtnemer is bekend dat IDTV agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst grensoverschrijdend gedrag – op welk niveau dan ook – niet accepteert. Opdrachtnemer verklaart zich aan voornoemd grensoverschrijdend gedrag niet schuldig te maken dan wel te hebben gemaakt in het verleden. Opdrachtnemer zal zich te allen tijde onthouden van alle vormen van geweld jegens en/of intimidatie van andere medewerkers en/of deelnemers van het project.
 2. Het is IDTV te allen tijde toegestaan op discretionaire wijze, zonder dat zij hierover enige verantwoording dient af te leggen, de overeenkomst met Opdrachtnemer te beëindigen indien IDTV bekend wordt met ernstige feiten zoals beschreven in artikel 12.1 waarbij Opdrachtnemer betrokken is of is geweest. In geen geval heeft de Opdrachtnemer recht op enige (schade)vergoeding bij een dergelijke vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. Reeds gewerkte dagen zullen wel door IDTV worden vergoed.
 3. Indien Opdrachtnemer naar eigen inzicht tijdens en rondom zijn werkzaamheden voor IDTV te maken krijgt met enige vorm van grensoverschrijdend gedrag (in de ruimste zin) wordt Opdrachtnemer verzocht hiervan melding te doen bij de productieleiding, de vertrouwenspersonen van IDTV, de klachtencommissie van IDTV of bij de Stichting Mores.online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de Nederlandse culturele en creatieve sector https://mores.online.

 

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING

 1. De opdrachtnemer zal zowel gedurende de overeenkomst als na afloop van de overeenkomst volledige geheimhouding betrachten over alle vertrouwelijke aangelegenheden of bijzonderheden, die hem/haar ter kennis zijn gekomen omtrent IDTV en/of het project en/of andere projecten van IDTV, alsmede enig persoon betrokken bij IDTV, alsmede enig ander bedrijf waarmee IDTV contact onderhoudt of heeft onderhouden. Onder vertrouwelijke aangelegenheden en bijzonderheden wordt mede verstaan alle informatie of gebeurtenissen waarvan de opdrachtnemer redelijkerwijze de vertrouwelijkheid kan vermoeden.
 2. De opdrachtnemer zal geen afschriften van of aantekeningen over correspondentie en andere bescheiden, die in enigerlei verband staan met IDTV, alsmede kopieën daarvan, in zijn/haar particulier bezit houden of zonder toestemming van IDTV aan derden tonen of toegankelijk maken.
 3. Bij iedere overtreding van het geheimhoudingsbeding zoals omschreven onder artikel 13.1 en artikel 13.2 verbeurt de opdrachtnemer ten voordele van IDTV een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000,= (vijfduizend Euro), onverminderd het recht van IDTV op volledige schadevergoeding.
 4. IDTV benadrukt dat deze geheimhoudings- en de boetebepaling niet van toepassing zijn ten aanzien van het melden of aankaarten van grensoverschrijdend gedrag. Dit betekent dat de geheimhoudings- en boetebepaling nimmer een drempel zal zijn om grensoverschrijdend gedrag te melden. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd informatie over zijn werkzaamheden / IDTV met interne en externe vertrouwenspersonen dan wel politie of justitie te delen.

 

ARTIKEL 14 VERBOD AANNEMEN GUNSTEN/VOORDEEL

Het is opdrachtnemer verboden om in verband met zijn/haar werkzaamheden, van derden voor eigen gewin enig direct of indirect voordeel in welke vorm, of onder welke benaming dan ook, aan te nemen, te bedingen of te verstrekken aan derden.

 

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN OPDRACHTNEMER

Eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

ARTIKEL 16 PERSOONSGEGEVENS

 1. IDTV verwerkt de verstrekte persoonsgegeven van Opdrachtnemer overeenkomstig het bepaalde in de privacywetgeving (waaronder de AVG inclusief Uitvoeringswet alsmede overige beleids- en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens) voor zover vereist voor het uitvoeren van deze Overeenkomst en/of op basis van een wettelijk gerechtvaardigd belang van IDTV.
 2. Opdrachtnemer heeft onder meer het recht op inzage, verbetering en/of aanvulling, overeenkomstig het bepaalde in de privacywetgeving (waaronder de AVG inclusief Uitvoeringswet alsmede overige beleids- en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens).
 3. Wanneer Opdrachtnemer vragen heeft over het Privacybeleid van IDTV kan hij/zij deze raadplegen op www.idtv.nl/privacy of contact opnemen met IDTV via privacy@idtv.nl.

 

ARTIKEL 17 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede op alle aan de opdrachtnemer door IDTV te verstrekken opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatst gewijzigd: 13 april 2023.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN

ARTIKEL 1 ALGEMEEN, TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden Bedrijven (hierna: de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij IDTV Film & Video Productions B.V. en/of IDTV Live 360 B.V. (hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk: ‘IDTV’) aan een derde (hierna: ‘Opdrachtnemer’) de opdracht geeft tot het vervaardigen en/of leveren van gebruiksgerede goederen en/of het verlenen van diensten en/of het (doen) uitvoeren van diensten vanaf een bedrijfsadres van Opdrachtnemer, en/of het ter beschikking stellen van personeel en/of een andere overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing worden verklaard ‘(hierna: ‘de overeenkomst’), ten behoeve van het project(en) dat door IDTV wordt geproduceerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Onder het project(en) wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan een (audiovisuele) productie, waaronder mede wordt begrepen een televisieprogramma, speelfilm, telefilm, bedrijfsfilm, evenement of internetactiviteit ten behoeve waarvan Opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht.
 3. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan alleen bij schriftelijke overeenkomst. In dat geval behouden de overige bepalingen onverkort hun gelding. De afwijking geldt slechts voor de bij de betreffende overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij die afwijking bij een volgende opdracht weer wordt bevestigd.
 4. De nietigheid van enige bepaling van de overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Overeenkomsten van opdracht dienen door IDTV schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden bevestigd met omschrijving van de overeenkomst en aanduiding van het honorarium.

 

ARTIKEL 3 TERMIJN

 1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt binnen de door partijen hiervoor overeengekomen termijn. Indien partijen geen termijn zijn overeengekomen, dient de uitvoering van de overeenkomst te geschieden met de voortvarendheid, die van de Opdrachtnemer redelijkerwijs kan worden verwacht.
 2. Teneinde de schade te beperken, zal de Opdrachtnemer iedere opkomende verhindering om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen onverwijld aan IDTV melden.

 

ARTIKEL 4 HONORARIUM EN BETALING

 1. Het door IDTV aan de Opdrachtnemer te betalen honorarium wordt afgesproken bij het verstrekken van de opdracht.
 2. Het honorarium is niet verschuldigd wanneer de Opdrachtnemer om welke reden dan ook, daaronder begrepen ziekte, de overeengekomen werkzaamheden niet verricht.
 3. De vergoeding voor door Opdrachtnemer gemaakte noodzakelijke kosten, die verband houden met de opdracht, worden alleen na voorafgaande goedkeuring van IDTV vergoed, op basis van overlegde bonnen.
 4. Tenzij anders overeengekomen wordt eventueel meerwerk geacht begrepen te zijn in de overeengekomen vergoeding.
 5. In het honorarium is begrepen de vergoeding voor de overdracht van eventuele (auteurs)rechten welke de Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of werknemers ten aanzien van zijn werkzaamheden kan doen gelden.
 6. Betaling van door IDTV aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen zal geschieden binnen dertig dagen na ontvangst door IDTV van de desbetreffende factuur van de Opdrachtnemer. De door Opdrachtnemer verschuldigde omzetbelasting (B.T.W.) wordt aan IDTV in rekening gebracht. Als waarde van de te leveren goederen en/of diensten wordt de in de opdrachtovereenkomst vastgestelde factuurwaarde aangenomen. Opdrachtnemer geeft uitdrukkelijk toestemming aan IDTV om al hetgeen Opdrachtnemer verschuldigd is aan IDTV te verrekenen met lopende en toekomstige verplichtingen van Opdrachtnemer aan IDTV.

 

ARTIKEL 5 ARBEIDSRUSTTIJDENWET

Voor overtredingen door hulppersonen en/of werknemers van de wettelijke regels voor arbeidsrusttijden, verbeurt Opdrachtnemer – indien IDTV alsnog door de autoriteiten wordt beboet –  aan IDTV per geval een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete gelijk aan de boete die aan IDTV is opgelegd.

 

ARTIKEL 6 VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER

 1. Opdrachtnemer garandeert zich tegen alle risico’s van bedrijfsaansprakelijkheid afdoende verzekerd te hebben.
 2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan roerende zaken van IDTV die de Opdrachtnemer in bruikleen heeft of anderszins ter uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft. Schade aan roerende zaken van IDTV door ingeschakelde hulppersonen en/of werknemers van de Opdrachtnemer worden toegerekend aan de Opdrachtnemer. Alle door IDTV ter beschikking gestelde goederen, zoals apparatuur, documentatie, uitgeschreven scripts, muziekdragers etc. blijven eigendom van IDTV en moeten op eerste verzoek worden teruggegeven. Bij gebreke hiervan is de Opdrachtnemer gehouden de door IDTV geleden schade te vergoeden.
 3. Opdrachtnemer staat er voor in dat de ter beschikking gestelde apparatuur aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen voldoet en dat bij een optredend gebrek zorg wordt gedragen voor directe vervanging op kosten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer garandeert tevens dat de ter beschikking gestelde apparatuur gedurende het transport van en naar de locatie en op de locatie afdoende verzekerd is.
 4. Opdrachtnemer garandeert dat door hem geen andere verplichtingen zijn aangegaan, welke aan de regelmatige uitvoering van de overeenkomst in de weg staan.

 

ARTIKEL 7 LEVERING EN RISICO OVERGANG

De door Opdrachtnemer te leveren goederen en/of diensten gelden als geleverd indien zij de door IDTV aangewezen plaats van bestemming hebben bereikt. Tenzij anders overeen is gekomen, zal het risico van vervoer naar de plaats van bestemming voor rekening van Opdrachtnemer zijn.

 

ARTIKEL 8 OVERMACHT

 1. Als de opdracht/het project waaraan de Opdrachtnemer zijn medewerking verleent (al dan niet) tijdelijk gestopt wordt ten gevolge van overmacht aan de zijde van IDTV, kan IDTV de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst opschorten, zonder verplicht te zijn tot enige schadevergoeding.
 2. Bij opschorting is IDTV gerechtigd de betaling aan de Opdrachtnemer eveneens op te schorten, maar IDTV zal binnen veertien dagen na het intreden van de overmacht de Opdrachtnemer kenbaar moeten maken wanneer de betaling zal worden hervat, bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer gerechtigd is de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 3. Onder overmacht aan de zijde van IDTV, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt begrepen iedere gebeurtenis onafhankelijk van de wil van IDTV, zoals onder meer brand in de te bespelen locatie, ziekte/verhindering van een van de hoofdmedewerkers aan de productie, of andere schadeveroorzakende en belemmerde gebeurtenissen, waaronder pandemieën, overheidsmaatregelen, spertijdregelingen, politieke en andere beroeringen, afkondiging(en) van een dag(-en) van nationale rouw, werkstakingen, (terroristische) aanslagen, transportmoeilijkheden, storingen in het bedrijf van leveranciers, alsmede elke overige omstandigheid, onafhankelijk van de wil van IDTV, een en ander als gevolg waarvan het project bezwaarlijk kan doorgaan. Onder overmacht aan de zijde van IDTV wordt te dezen ook verstaan het stopzetten c.q. wijzigen van het project door de opdrachtgever van IDTV om welke reden dan ook.

 

ARTIKEL 9 OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. IDTV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat eeningebrekestelling vereist is en zonder dat IDTV gehouden is tot enige schadevergoeding, als:
  i) Opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomsten, alsmede daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten niet of niet volledig nakomt;
  ii) indien Opdrachtnemer de overeengekomen termijn overschrijdt;
  iii) na het sluiten van de overeenkomst IDTV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
  iv) als en zodra IDTV heeft geconstateerd dat de Opdrachtnemer in verzuim is;
  v) in geval van (aanvrage van) surseance van betaling of (aanvrage van) faillissement van de Opdrachtnemer;
  vi) ingeval de Opdrachtnemer door beslaglegging of andere maatregelen de bevoegdheid c.q. de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest;
  vii) indien komt vast te staan dat Opdrachtnemer een onjuist beeld heeft verstrekt over de aard en de kwaliteit van de te leveren goederen en/of diensten;
  viii) indien zich omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.
 2. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van IDTV op de Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar. Als IDTV de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt IDTV haar volledige aanspraken die voorvloeien uit de wet en uit de overeenkomst.
 3. IDTV behoudt steeds het recht volledige schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID IDTV

 1. IDTV is niet aansprakelijk voor eventuele claims van derden ontstaan door werkzaamheden van de Opdrachtnemer en Opdrachtnemer vrijwaart IDTV ter zake.
 2. IDTV is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld en toedoen of door fouten van de Opdrachtnemer of die Opdrachtnemer kan worden toegerekend of van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen en/of werknemers, noch voor letselschade (en gevolgschade) bij hulppersonen en/of bij werknemers en/of bij de Opdrachtnemer persoonlijk, ontstaan ten gevolge van een ongeval/fout van de uitvoering van de opdracht, noch voor overtredingen door deze hulppersonen en/of werknemers.
 3. IDTV is niet aansprakelijk voor schades en verlies ontstaan door toedoen van door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde hulppersonen en/of werknemers, aan derden bij werkzaamheden verricht buiten de werksfeer van de omschreven functie van de Opdrachtnemer of buiten de opgedragen werkzaamheden.
 4. IDTV is niet aansprakelijk voor het verlies van, of schade aan, goederen toebehorende aan de Opdrachtnemer, en IDTV is niet verplicht voor door de Opdrachtnemer meegebrachte zaken een verzekering af te sluiten.
 5. IDTV is nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt of redelijkerwijs kan worden gedekt. Iedere aansprakelijkheid van IDTV, die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door haar verzekering uitgekeerde bedrag.
 6. Tenzij anders overeen is gekomen, is de aansprakelijkheid van IDTV voor in het kader van de opdracht onder IDTV al dan niet tegen betaling rustende roerende en onroerende zaken van Opdrachtnemer beperkt tot hetgeen de verzekeraar van IDTV ter zake onder de verzekeringspolis uitkeert, waarbij geen aansprakelijkheid bestaat tijdens het transport van en naar de door IDTV aangewezen opslagplaats.
 7. IDTV is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtnemer geleden indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade en gederfde winst.

 

ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. De Opdrachtnemer verklaart dat, indien van toepassing, de door hem vervaardigde werken oorspronkelijk zijn en niet zijn ontleend aan een ander werk en derhalve niet in strijd zijn met enig recht van intellectueel en/of industrieel eigendom van derden. De Opdrachtnemer vrijwaart IDTV in dit kader en zal haar schadeloos stellen ingeval van aanspraken van derden, indien deze aanspraken gegrond blijken te zijn. De Opdrachtnemer erkent dat IDTV verantwoordelijk is voor de totstandbrenging van het project met het oog op de exploitatie ervan, het financiële risico daarvan draagt en het project op alle bestaande en toekomstige wijzen moet kunnen (laten) exploiteren. Het is dan ook de uitdrukkelijke bedoeling van partijen dat alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder begrepen auteursrechten en naburige rechten, op het project en de bijdrage van de Opdrachtnemer bij IDTV zullen berusten. Onder bijdrage wordt verstaan alle door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en prestaties en alle daarvan gemaakte opnamen in het kader van de totstandkoming van het project. Voor zover door de uitvoering van de Werkzaamheden krachtens of voortvloeiend uit deze overeenkomst bij de Opdrachtnemer enig bestaand of toekomstig (al dan niet gezamenlijk) recht van intellectuele eigendom ontstaat, waaronder begrepen auteursrechten en/of naburige rechten, draagt hij deze rechten door ondertekening van deze overeenkomst geheel en onvoorwaardelijk (bij voorbaat) over aan IDTV. Deze overdracht ziet op overdracht van genoemde rechten in zijn meest ruime en volledige wettelijke omvang, inclusief mogelijke volgende, vervangende of nieuwe en toekomstige rechten, voor alle huidige en mogelijk nieuwe en toekomstige en distributie- en exploitatievormen, platform-, device- en techniekonafhankelijk, wereldwijd, exclusief en in tijd onbeperkt. Opdrachtnemer garandeert dat hij beschikkingsbevoegd is om de in deze overeenkomst omschreven rechten over te dragen aan IDTV en zal  IDTV vrijwaren tegen aanspraken van derden op die rechten. Voor zover nodig verplicht de Opdrachtnemer zich des verzocht in de toekomst zijn medewerking te verlenen aan enige handeling teneinde de hiervoor genoemde overdracht te vervolmaken zonder daaraan enige voorwaarde te verbinden. Tevens heeft IDTV het recht om de beeltenis van Opdrachtnemer te gebruiken voor exploitatie en voor promotionele doeleinden van IDTV en het recht om de beeltenis van Opdrachtnemer af te beelden op een boekbewerking van het project dan wel een heruitgave van het boek waarop het project is gebaseerd, een en ander zonder een nadere vergoeding verschuldigd te zijn aan Opdrachtnemer.
 2. Onder de hiervoor bedoelde exploitatievormen behoren in ieder geval: het vastleggen, openbaar maken en/of verveelvoudigen van de bijdrage van de Opdrachtnemer, in het bijzonder doch uitdrukkelijk niet beperkt tot de volgende exploitatievormen en/of een toekomstige vorm die daarvoor als opvolger of vervanger te gelden heeft: het opnemen van de bijdrage; het bewerken, playbacken en/of nasynchroniseren van de opnamen van de bijdrage; het middels “free to air television” uitzenden van de opnamen van de bijdrage, analoog dan wel digitaal, via antennesystemen, kabelsystemen, en/of satellietsystemen; het middels antennesystemen, kabelsystemen, en/of satellietsystemen verspreiden van de opnamen van de bijdrage, analoog dan wel digitaal, niet zijnde “free to air television”, waaronder onder meer begrepen interactieve televisie, pay-TV, closed circuit TV en/of on demand beschikbaarstelling, alsmede het verspreiden via computer- en/of telecommunicatiesystemen, zoals (breedband) internet, mobiel internet, WiFi, mobiele telefonie (GSM, GPRS, 4G, UMTS) en/of vaste telefonie; het verspreiden, vastleggen, verkopen, verhuren, uitlenen, in licentie geven, aanbieden, in voorraad hebben danwel anderszins in het verkeer brengen van de opnamen van de bijdrage via beelddragers, zoals Blu Ray, DVD, VHS, film, en/of via geluidsdragers, zoals (SA)CD, MD, en/of via gegevensdragers, zoals CD-ROM, USB, software voor gaming consoles, zoals Playstation, Game Cube en Xbox, en/of via niet-fysieke systemen waarop informatie digitaal kan worden vastgelegd, zoals e-mail, apps, SMS, MMS, ringtones, te downloaden software en/of MP3; het gebruik van de bijdrage voor (cross)promotie/publiciteit activiteiten zoals maar niet beperkt tot productlicensing, advertenties en reclame voor aan (de exploitant van) het project verbonden adverteerders/sponsors; voor merchandisingactiviteiten waaronder begrepen maar niet beperkt tot (bord)spellen, games/apps, boek- en tijdschriftuitgaven, speelgoed, etenswaar, kleding; het gebruik van de naam en/of portret van de Opdrachtnemer ten behoeve van voornoemde activiteiten.
 3. De Opdrachtnemer doet hierbij, althans voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de rechten genoemd in de artikelen 25 lid 1 onder a, b en c en 45e van de Auteurswet.
 4. De vergoeding voor de overdracht van rechten en voor de exploitatie van het project en de bijdrage van de Opdrachtnemer als bedoeld in deze overeenkomst wordt geacht te zijn inbegrepen in de vergoeding(en) die partijen zijn overeengekomen in deze overeenkomst. Deze vergoeding(en) omvat(ten) tevens de billijke vergoeding (in de zin van art. 25c lid 1 Aw en art. 45d lid 1 Aw) voor iedere thans bekende en toekomstige wijze van exploitatie van het project, al dan niet voorzienbaar ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst.
 5. De in dit artikel omschreven overdracht van rechten laat eventuele vergoedingsaanspraken voor de Opdrachtnemer die rechtstreeks voortvloeien uit wettelijke verplichtingen (met uitzondering van de billijke vergoeding zoals genoemd in het voorgaande artikellid) onverlet, zoals de collectieve aanspraken op de leenrecht- en thuiskopievergoedingen en een proportionele billijke vergoeding genoemd in artikel 45d lid 2 Auteurswet (zoals gewijzigd door de Wet Auteurscontractenrecht), voor zover de Opdrachtnemer naar het oordeel van zijn collectieve beheersorganisatie in aanmerking komt voor een dergelijke vergoeding, alsmede andere toepasselijke collectieve aanspraken. De Opdrachtnemer staat er jegens IDTV voor in dat hij alle voor de exploitatie benodigde rechten rechtsgeldig kan overdragen aan IDTV. De Opdrachtnemer vrijwaart IDTV tegen directe en indirecte aanspraken van derden, op nadere vergoedingen – anders dan genoemd in deze overeenkomst – voor de exploitatie van zijn bijdrage en/of het project en zal IDTV schadeloos stellen ingeval deze desondanks direct of indirect geconfronteerd wordt met dergelijke aanspraken.
 6. Er zijn afspraken tot stand gebracht tussen LIRA/VEVAM/NORMA enerzijds en alle omroepen, IDTV en distributeurs verenigd in RODAP, inclusief de bij StopNL aangesloten Nederlandse producenten anderzijds, in het convenant d.d. 22 januari 2015, welke afspraken thans zijn uitgewerkt. Dit brengt met zich mee dat – voor zover zijn collectieve beheersorganisatie de Opdrachtnemer aanmerkt als hoofdmaker – het volgende van toepassing is. Met betrekking tot de overdracht door de Opdrachtnemer aan IDTV van het exclusieve recht tot beschikbaarstelling van het project in het kader van een dienst die geheel of mede is gericht op een Nederlands publiek, op zodanige wijze dat het project voor de leden van het publiek tegen betaling in Nederland op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk is, zijn partijen het volgende overeengekomen. De overdracht van dit exclusieve recht geschiedt uitdrukkelijk onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het als bijlage aan deze overeenkomst gehechte ‘Aanhangsel VOD Exploitatie’ met bijbehorend Derdenbeding, die eveneens zijn te vinden op www.pam-online.nl en www.rodap.nl. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaren partijen het aangehechte ‘Aanhangsel VOD Exploitatie’ met bijbehorend Derdenbeding integraal onderdeel van c.q. van toepassing op deze overeenkomst. Bij eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van deze overeenkomst en de bepalingen uit het aangehechte ‘Aanhangsel VOD Exploitatie’ met bijbehorend Derdenbeding, prevaleren steeds de bepalingen uit het ‘Aanhangsel VOD Exploitatie’ met bijbehorend Derdenbeding.

 

ARTIKEL 12 ONGEWENST GEDRAG

Bij Opdrachtnemer is bekend dat IDTV agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst grensoverschrijdend gedrag – op welk niveau dan ook – niet accepteert. Opdrachtnemer zal zich inspannen ervoor te zorgen dat door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen en/of werknemers zich te allen tijde onthouden van alle vormen van geweld jegens en/of intimidatie van andere medewerkers en/of deelnemers van het project.

 

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING

 1. De Opdrachtnemer zal zowel gedurende de overeenkomst als na afloop van de overeenkomst volledige geheimhouding betrachten over alle vertrouwelijke aangelegenheden of bijzonderheden, die hem ter kennis zijn gekomen omtrent IDTV en/of het project en/of andere projecten van IDTV, alsmede enig persoon betrokken bij IDTV, alsmede enig ander bedrijf waarmee IDTV contact onderhoudt of heeft onderhouden. Onder vertrouwelijke aangelegenheden en bijzonderheden wordt mede verstaan alle informatie of gebeurtenissen waarvan de Opdrachtnemer redelijkerwijze de vertrouwelijkheid kan vermoeden. Opdrachtnemer zal aan door hem ingeschakelde hulppersonen en/of zijn werknemers een gelijkluidende geheimhoudingsverplichting opleggen met inbegrip van de boeteclausule.
 2. De Opdrachtnemer zal geen afschriften van of aantekeningen over correspondentie en andere bescheiden, die in enigerlei verband staan met IDTV, alsmede kopieën daarvan, in zijn bezit houden of zonder toestemming van IDTV aan derden tonen of toegankelijk maken.
 3. Bij iedere overtreding van het geheimhoudingsbeding zoals omschreven onder punt 1 en 2 van dit artikel verbeurt Opdrachtnemer aan IDTV een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000,= (vijfduizend Euro) per overtreding, onverminderd het recht van IDTV op volledige schadevergoeding.

 

ARTIKEL 14 VERBOD AANNEMEN GUNSTEN/VOORDEEL

Het is de Opdrachtnemer verboden om in verband met zijn werkzaamheden, van derden voor eigen gewin enig direct of indirect voordeel in welke vorm, of welke benaming dan ook, aan te nemen, te bedingen of te verstrekken aan derden.

 

ARTIKEL 15 PERSOONSGEGEVENS

 1. Opdrachtgever verwerkt eventueel de verstrekte persoonsgegeven van Opdrachtnemer overeenkomstig het bepaalde in de privacywetgeving (waaronder de AVG inclusief Uitvoeringswet alsmede overige beleids- en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens) voor zover vereist voor het uitvoeren van deze Overeenkomst en/of op basis van een wettelijk gerechtvaardigd belang van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer heeft onder meer het recht op inzage, verbetering en/of aanvulling, overeenkomstig het bepaalde in de privacywetgeving (waaronder de AVG inclusief Uitvoeringswet alsmede overige beleids- en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens).
 3. Wanneer Opdrachtnemer vragen heeft over het Privacybeleid van Opdrachtgever kan hij/zij deze raadplegen op www.idtv.nl/privacy of contact opnemen met Opdrachtgever via privacy@idtv.nl.

 

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN OPDRACHTNEMER

Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

ARTIKEL 17 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede op alle aan de Opdrachtnemer door IDTV te verstrekken opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatst gewijzigd: 13 april 2023.

INKOOPVOORWAARDEN IDTV+

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij IDTV Live360 B.V. (hierna te noemen “Opdrachtgever”) aan een derde (hierna te noemen “Opdrachtnemer”) de opdracht geeft tot het vervaardigen en/of leveren van gebruiksgerede goederen en/of het verlenen van diensten en/of het (doen) uitvoeren van diensten vanaf een bedrijfsadres van Opdrachtnemer, en/of het ter beschikking stellen van personeel en/of een andere overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing worden verklaard, hierna te noemen ‘de overeenkomst’, ten behoeve van het project(en) dat door de Opdrachtgever wordt geproduceerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onder het project(en) wordt in deze algemene voorwaarden verstaan o.a. evenementen, audiovisuele productie, waaronder mede wordt begrepen een televisieprogramma, bedrijfsfilm, of internetactiviteit ten behoeve waarvan Opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht.

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de Opdrachtnemer, zelfs indien deze een soortgelijke bepaling als onderhavige bevatten.

 

 1. Overeenkomsten van opdracht dienen door de Opdrachtgever schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden bevestigd met omschrijving van de overeenkomst en aanduiding van de vergoeding.

 

 1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt binnen de door partijen hiervoor overeengekomen termijn. Indien partijen geen termijn zijn overeengekomen, dient de uitvoering van de overeenkomst te geschieden met de voortvarendheid, die van de Opdrachtnemer redelijkerwijs kan worden verwacht.

 

 1. Indien de Opdrachtnemer in gebreke blijft met uitvoering van de overeenkomst binnen de overeengekomen c.q. redelijke termijn, dan stelt de Opdrachtgever hem deswege schriftelijk in gebreke, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog alle verplichtingen na te komen.

 

 1. Indien de Opdrachtnemer na bovengenoemde redelijke termijn in gebreke blijft met de uitvoering van de overeenkomst, verbeurt hij aan de Opdrachtgever, zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten bedrage van € 500,- per dag dat Opdrachtnemer in gebreke blijft.

 

 1. Het bovenstaande laat onverlet enig ander recht van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt verstaan het recht op vergoeding van schade waaronder mede begrepen gevolgschade, die de Opdrachtgever geldend kan maken uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming door de Opdrachtnemer.

 

 1. Teneinde de schade te beperken, zal de Opdrachtnemer iedere opkomende verhindering om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen onverwijld aan de Opdrachtgever melden. Wanneer Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of werknemers voor aanvang of ten tijde van het project positief getest wordt op COVID-19 of gezondheidsklachten heeft die passen bij luchtweginfecties, zal Opdrachtnemer direct contact opnemen met Opdrachtgever. Wanneer dit betekent dat uitvoering van de werkzaamheden voor het project door Opdrachtnemer niet mogelijk blijkt te zijn – dit ter beoordeling van Opdrachtgever op basis van de alsdan geldende richtlijnen in de branche – wordt de opdracht en onderhavige overeenkomst per direct beëindigd. Uitbetaling van vergoedingen vindt enkel plaats voor reeds gewerkte dagen, Opdrachtnemer heeft geen recht op vergoedingen voor niet gewerkte dagen vanwege de beëindiging op grond van dit artikel. Opdrachtgever zal met Opdrachtnemer overleggen, indien mogelijk en/of wenselijk, of Opdrachtnemer op een later tijdstip zijn werkzaamheden ten behoeve van het Project weer voort kan zetten.

 

 1. De Opdrachtnemer garandeert dat door hem geen andere verplichtingen zijn aangegaan, welke aan de regelmatige uitvoering van de overeenkomst in de weg staan.

 

 1. Indien de Opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst voldoet, of bij grove nalatigheid van de Opdrachtnemer of in geval dat het project waaraan de Opdrachtnemer meewerkt definitief wordt gestopt door overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling van Opdrachtnemer, alsmede in geval de Opdrachtnemer door beslaglegging of andere maatregelen de bevoegdheid c.q. de beschikking over zijn vermogen verliest, alsook indien komt vast te staan dat Opdrachtnemer een onjuist beeld heeft verstrekt over de aard en de kwaliteit van de te leveren goederen en/of diensten, is de Opdrachtgever gerechtigd, onverminderd haar recht op vergoeding van de geleden schade, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder verder tot enige uitbetaling gehouden te zijn.

 

 1. Indien de vervaardiging van het project waaraan de Opdrachtnemer zijn medewerking verleent tijdelijk gestopt wordt ten gevolge van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever zal de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtgever kunnen worden opgeschort tot het moment waarop deze omstandigheden niet meer voortduren. Alsdan is de Opdrachtgever gerechtigd de betaling aan de Opdrachtnemer op te schorten, doch hij zal binnen veertien dagen na het intreden van de overmacht de Opdrachtnemer kenbaar moeten maken wanneer de betaling zal worden hervat, bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer gerechtigd is de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

 1. Onder overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever, als bedoeld in de vorige twee artikelen, wordt begrepen iedere gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de Opdrachtgever, zoals onder meer brand in de te bespelen locatie, ziekte/verhindering van een van de hoofdmedewerkers aan de productie, of andere schadeveroorzakende en belemmerende gebeurtenissen, waaronder pandemieën, overheidsmaatregelen, spertijdregelingen, politieke en andere beroeringen, afkondiging(en) van een dag(-en) van nationale rouw, werkstakingen, (terroristische) aanslagen, transportmoeilijkheden, storingen in het bedrijf van leveranciers, alsmede elke overige omstandigheid, onafhankelijk van de wil van de Opdrachtgever, een en ander als gevolg waarvan het project bezwaarlijk kan doorgaan. Onder overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever wordt ten deze ook verstaan het stopzetten van het project door de Opdrachtgever van de Opdrachtgever.

 

 1. Betaling van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen zal geschieden binnen dertig dagen na ontvangst door de Opdrachtgever van de desbetreffende factuur van de Opdrachtnemer. De door Opdrachtnemer verschuldigde omzetbelasting (B.T.W.) wordt aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Als waarde van de te leveren goederen en/of diensten wordt de in het contract vastgestelde factuurwaarde aangenomen. Opdrachtnemer geeft uitdrukkelijk toestemming aan Opdrachtgever om al hetgeen Opdrachtnemer verschuldigd is aan Opdrachtgever te verrekenen met lopende verplichtingen alsmede met toekomstige verplichten van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer

 

 1. In de vergoeding is begrepen de vergoeding voor de overdracht van eventuele (auteurs)rechten welke de Opdrachtnemer ten aanzien van zijn werkzaamheden kan doen gelden.

 

 1. De Opdrachtgever heeft het exclusieve recht de prestatie van de Opdrachtnemer, alsmede (de registratie van) het project waaraan de Opdrachtnemer zijn medewerking heeft verleend, voor onbeperkte tijd in binnen- en buitenland te exploiteren en uit te zenden. Onder exploitatie wordt onder meer begrepen alle vormen betreffende openbaarmaking en verveelvoudiging van de prestatie/het project, al dan niet in bewerkte vorm, het reproduceren c.q. bewerken van de opname van de prestatie/het project, het samplen en/of playbacken en/of nasynchroniseren daarvan, het (doen) uitgeven van alle breedteformaten film, videobanden en -cassettes, videoplaten en video-CD’s, CD’s, CD-i’s en CD-ROM’s, DVD’s, schriftelijke dragers, geluidsbanden/ cassettes, fotografieën, met daarop de vastlegging van de prestatie/het project of een reproduktie/bewerking daarvan, het (doen) verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren of anderszins verspreiden of in het verkeer brengen van de opname van de prestatie/het project of van een reproduktie/bewerking daarvan, danwel het voor die doeleinden invoeren, aanbieden of in voorraad hebben, het doen uitzenden op welke wijze, waar en hoe vaak dan ook of anderszins openbaarmaken of verveelvoudigen op welke wijze, nu of in de toekomst bekend, dan ook, van de opname van de prestatie/het project of van een reproductie/ bewerking daarvan.            Onder uitzenden wordt verstaan het (doen) uitzenden van de opname van de prestatie/het project voor een algemeen publiek via radio c.q. televisie via digitale-, analoge-, ether-, satelliet-, aardse zender, zendinrichtingen, DVB-T, en al dan niet gelijktijdige doorgifte c.q. overbrenging daarvan per kabel, telefoonlijn en Internet, digitale netwerken of op welke wijze nu of in de toekomst bekend en het exclusieve recht om de opname van de prestatie/het project te (doen) uitzenden voor een specifiek publiek in het kader van abonnee- en pay per view- en closed circuit-uitzendingen, video-on-demand, video on-near-demand.

 

 1. De Opdrachtgever heeft op grond van de aan hem overgedragen rechten onder meer de exclusieve bevoegdheid het project, c.q. de bijdrage van de Opdrachtnemer daaraan, in de Nederlandse of in een andere taal volgens eigen inzicht te gebruiken en tegelijkertijd meerdere taalversies te doen vervaardigen, het project van ondertitels in alle talen te voorzien en in alle talen (eventueel met gebruik van de stemmen van derden) na te synchroniseren.

 

 1. De Opdrachtnemer erkent het belang van de Opdrachtgever redelijke, door de Opdrachtgever noodzakelijk geachte wijzigingen en/of bewerkingen van zowel de bijdragen van de Opdrachtnemer aan het project, als latere wijzigingen en bewerkingen van het project aan te kunnen brengen en doet in dat kader afstand van het recht zich daartegen te verzetten. Tevens doet de Opdrachtnemer afstand van het recht op naamsvermelding.

 

 1. Opdrachtnemer verklaart dat hij kan beschikken over eventuele auteursrechten welke door de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde medewerkers of hulppersonen ten aanzien van het project zou kunnen doen gelden en Opdrachtnemer verklaart zich bevoegd tot overdracht van deze rechten en vrijwaart Opdrachtgever van aanspraken van derden dienaangaande.

 

 1. Opdrachtnemer verklaart dat hij kan beschikken over alle rechten op het aangeleverde materiaal of de in het kader van de overeenkomst geleverde prestatie, en staat er voor in dat zij ter zake geen inbreuk maakt op rechten van derden. Voorts vrijwaart zij Opdrachtgever voor iedere aanspraak, waaronder mede financiële aanspraken begrepen, van derden.

 

 1. De door Opdrachtnemer en/of de door de Opdrachtnemer terbeschikkinggestelde medewerker in opdracht van de Opdrachtgever vervaardigde en/of geleverde producten en werken, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst, alsmede de hieraan ten grondslag liggende concepten, ontwerpen en prototypen blijven te allen tijde eigendom van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.                                                                                                                                        20.1. In aanvulling op de artikelen 15 tot en met 20 staat Opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor het bouwen of leveren van software er voor in dat  de Opdrachtgever te allen tijde toegang heeft tot het (in tijd, wijze en territorium) onbeperkte gebruik van de software en staat de Opdrachtnemer ervoor in dat Opdrachtgever over een kopie van het software ontwerp kan beschikken voor de gewenste of noodzakelijke aanpassingen op de prestatie van Opdrachtnemer. Substantiële aanpassingen op de prestatie kan Opdrachtgever in principe niet zonder tussenkomst van Opdrachtnemer verrichten, behalve indien Opdrachtnemer niet meer bestaat dan wel wanneer Opdrachtnemer onredelijke eisen stelt aan de door haar te verrichten aanpassingen, zoals een te hoge -niet marktconforme- vergoeding. In die gevallen is Opdrachtgever gerechtigd zonder tussenkomst van Opdrachtnemer de aanpassingen te verrichten.

 

 1. De door Opdrachtnemer te leveren goederen en/of diensten gelden als geleverd indien zij de door Opdrachtgever aangewezen plaats van bestemming hebben bereikt. Tenzij anders overeen is gekomen, zal het risico van vervoer naar de plaats van bestemming voor rekening van Opdrachtnemer zijn.

 

 1. De Opdrachtnemer verplicht zich, zowel tijdens als ook na beëindiging van zijn diensten tot geheimhouding jegens een ieder ten aanzien van alle gelegenheden of bijzonderheden welke de Opdrachtnemer ter kennis zijn gekomen omtrent het product of omtrent het bedrijf van de Opdrachtgever, dan wel enig ander bedrijf waarmee de Opdrachtnemer contract onderhoudt of heeft onderhouden, dan wel met betrekking tot enig persoon omtrent wie de Opdrachtnemer tijdens of in verband met zijn diensten enige bijzonderheid heeft vernomen. Indien de Opdrachtnemer het verbod als hiervoor omschreven overtreedt, verbeurt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 5000,- per overtreding, onverminderd het recht van de Opdrachtgever om behalve de boete, vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

 

 1. Het is de Opdrachtnemer verboden om in verband met zijn werkzaamheden, van derden voor eigen gewin enig direct of indirect voordeel in welke vorm, of welke benaming dan ook, aan te nemen, te bedingen of te verstrekken aan derden.

 

 1. De Opdrachtnemer garandeert zich tegen alle risico’s van bedrijfsaansprakelijkheid afdoende verzekerd te hebben. De Opdrachtnemer is ermee bekend dat de Opdrachtgever niet aansprakelijk is voor schade ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst en die is veroorzaakt door dan wel kan worden toegerekend aan Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer eventueel ingeschakelde hulppersonen en/of werknemers, noch voor letselschade (en gevolgschade) bij hulppersonen en/of bij werknemers en/of bij Opdrachtnemer persoonlijk.

 

 1. De Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schades en verlies ontstaan door toedoen van door Opdrachtnemer terbeschikkinggestelde hulppersonen en/of werknemers, aan derden bij werkzaamheden verricht buiten de werksfeer van de omschreven functie van de Opdrachtnemer of buiten de opgedragen werkzaamheden.

 

 1. De schade waarvoor de Opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld is te allen tijde beperkt tot hetgeen de verzekeraar van Opdrachtgever ter zake onder de desbetreffende geldende verzekeringspolis uitkeert. Onverminderd het voorgaande is Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst.

 

 1. Voor overtredingen door hulppersonen en/of werknemers van de wettelijke regels voor arbeidsrusttijden, verbeurt Opdrachtnemer – indien Opdrachtgever alsnog door de autoriteiten wordt beboet – aan Opdrachtgever per geval een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete gelijk aan de boete die aan Opdrachtgever is opgelegd.

 

 1. De Opdrachtgever is verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de door de Opdrachtnemer terbeschikkinggestelde en/of medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd en verzekerd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden kan worden gevorderd.

 

 1. De Opdrachtnemer staat er voor in dat de ter beschikking gestelde apparatuur aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen voldoet en dat bij een optredend gebrek zorg wordt gedragen voor directe vervanging op kosten van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer garandeert tevens dat de ter beschikking gestelde apparatuur gedurende het transport van en naar de locatie en op de locatie afdoende verzekerd is.

 

 1. Bij Opdrachtnemer is bekend dat Opdrachtgever agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst grensoverschrijdend gedrag – op welk niveau dan ook – niet accepteert. Opdrachtnemer zal zich inspannen ervoor te zorgen dat door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen en/of werknemers zich te allen tijde onthouden van alle vormen van geweld jegens en/of intimidatie van andere medewerkers en/of deelnemers van het project.

 

 1. Opdrachtgever verwerkt eventueel de verstrekte persoonsgegeven van Opdrachtnemer overeenkomstig het bepaalde in de privacywetgeving (waaronder de AVG inclusief Uitvoeringswet alsmede overige beleids- en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens) voor zover vereist voor het uitvoeren van deze Overeenkomst en/of op basis van een wettelijk gerechtvaardigd belang van Opdrachtgever.

 

 1. Opdrachtnemer heeft onder meer het recht op inzage, verbetering en/of aanvulling, overeenkomstig het bepaalde in de privacywetgeving (waaronder de AVG inclusief Uitvoeringswet alsmede overige beleids- en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens). Wanneer Opdrachtnemer vragen heeft over het Privacybeleid van Opdrachtgever kan hij/zij deze raadplegen op www.idtv.nl/privacy of contact opnemen met Opdrachtgever via privacy@idtv.nl.
 1. Aanvullingen op en wijzigingen van de opdracht of deze Algemene Voorwaarden dan wel een nadere overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij nader schriftelijk tussen partijen overeengekomen zijn. De nietigheid van enige bepaling van de opdracht, een nadere overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden tasten de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

 1. Op alle overeenkomsten met de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die niet in onderlinge overeenstemming geschikt worden, zullen met uitsluiting van elke rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatst gewijzigd: 13 april 2023.