De bescherming van persoonlijke gegevens de bezoekers van onze website staat bij de ons hoog in het vaandel. Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

IDTV hecht veel waarde aan een zorgvuldige behandeling en beveiliging van jouw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt IDTV volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee dat IDTV:

 • Jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
 • Persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verstrekt zijn;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen neemt zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

1. Soorten gegevens

De volgende gegevens kan IDTV onder meer gebruiken voor in deze Policy genoemde doelen:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Contactgegevens zoals (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum en leeftijd;
 • Betalingsgegevens zoals bankrekeningnummer en factuuradres;
 • Geslacht;
 • Gegevens omtrent werk zoals werkgever, functie en inkomen.

Het is niet zo dat alle bovenstaande gegevens van jou verwerkt worden. Alleen wanneer IDTV de gegevens nodig heeft voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt maken wij gebruik van jouw gegevens (zie: 2. Doeleinden verwerking). Het is dus mogelijk dat IDTV maar een aantal van de bovengenoemde gegevens gebruikt. IDTV zal nooit meer gegevens verzamelen dan nodig.

IDTV zal geen bijzondere gegevens, zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid verwerken. Wanneer er in ons beeldmateriaal toch een van de bovenstaande gegevens voorkomt zal het gebruik of afleiden van deze gegevens niet de doelstelling zijn.

2. Doeleinden gegevens

IDTV verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens, en dan alleen die gegevens die echt nodig zijn voor het specifieke doel waar jij het voor verstrekt, wanneer dit wettelijk is toegestaan en/of als er een toegestane grondslag is. Dit kan zijn omdat het noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, op basis van een gerechtvaardigd belang en/of op basis van toestemming. Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Correspondentie;
 • Administratie;
 • Uitvoeren van een overeenkomst;
 • Wettelijke verplichting;
 • Ter uitvoering van een van onze projecten wanneer je hieraan deelneemt.

3. Bewaartermijn

IDTV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking dan wel op grond van een wettelijk vereiste.

4. Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen wij, indien noodzakelijk voor de uitvoering van een van de doeleinden, gebruik maken van derden. Een derde-verwerker zal uitsluitend in onze opdracht optreden. Wij geven persoonsgegevens nooit door aan partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In deze overeenkomst maken wij duidelijke afspraken om de beveiliging van jouw gegevens te waarborgen. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. In principe verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen die opereren buiten de EER. Indien dit wel het geval is zullen wij passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om jouw gegevens te beschermen.

5. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger hier schriftelijke toestemming voor gegeven heeft.

6. Beveiliging

IDTV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen een onrechtmatige verwerking. Dit betekent dat wij ten allen tijden een beveiligingsniveau hanteren dat, gezien de stand van de techniek, voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat alle personen die namens IDTV toegang hebben tot jouw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding, hebben wij gebruikersnamen en wachtwoorden op onze systemen, hebben alleen werknemers voor wie het noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie tot mappen en bestanden met persoonsgegevens, testen en evalueren wij onze maatregelen regelmatig en worden onze werknemers geregeld geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

7. Jouw rechten

Wanneer IDTV jouw persoonsgegevens verwerkt heb jij recht op inzage, rectificatie, bezwaar of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou hebben ontvangen. Daarnaast kan je ons ook vragen je verwerkte gegevens over te dragen aan een derde partij. Wanneer wij jouw gegevens verwerken op grond van toestemming staat het jou altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.
De bovengenoemde verzoeken kan je indienen bij: privacy@idtv.nl. Om jouw verzoek te verwerken moeten wij jouw identiteit controleren, anders kunnen wij het verzoek niet verwerken. Daarom is het noodzakelijk een kopie van jouw paspoort mee te sturen waarbij je eerst je BSN onherkenbaar maakt.

8. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hiervoor direct contact met ons op te nemen. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om op dat moment samen uit te komen. Mocht dit helaas niet het geval zijn heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen

IDTV houdt zich het recht voor deze Privacy Policy 2018 aan te passen.

10. Vragen en contact

Voor vragen of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op!

Onze contactgegevens voor privacy gerelateerde zaken zijn:

IDTV
t.a.v. Juridische Zaken
Postbus 90200
1006 BE Amsterdam
+31 20 3143314
privacy@idtv.nl

Voor andere vragen kan je onze algemene mail gebruiken: info@idtv.nl of bellen naar: +31 20 3143314